Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Әкиятләр

  Тәрҗеманов Җәвад

  АвторныҢ ӘкиятлӘре укучы Өчен яҢа дӨнья ачалар. Бу ӘсӘрлӘр зур кызыксыну белӘн укыла. ТабигатьнеҢ матур кҮренешлӘре кҮз алдына килеп баса, тӨрле хайваннар, кошлар, балыклар тормышы сурӘтлӘнӘ ҺӘм ҺӘр ӘсӘр укучыга нинди дӘ булса бер акыллы фикер белдерӘ.

  Әкиятләр

  Хафизова Роза

  Роза Хафизованың тылсымлы, маЬаралы ӘкиятлӘрендӘ Курай-малай белӘн Талсылу дуслыгы, КирлемӘннеҢ ничек акылга утыруы, Затлы ӘтӘчнеҢ ничек кӨлкегӘ калуы сурӘтлӘнӘ.

  Тормыш баскычлары

  Гафури Мәҗит

  «Тормыш баскычлары» (1927) повестенда М.Гафури Беренче бӨтендӨнья сугышы ҺӘм 1917 елгы революция темаларына кабат ӘйлӘнеп кайта. Автор повестьныҢ тӨп герое ВахитныҢ характеры формалашуын, аныҢ хезмӘт иялӘре хокукы Өчен чын кӨрӘшче булып китҮен кҮрсӘтӘ.

  Татар кызы

  Әмирхан Фатих

  «Татар кызы» (1909) хикӘясендӘ, экзистенциализм ҺӘм экспрессионизм алымнарын оста кулланып, татар хатын-кызын ире кулындагы уенчыкка, Ә соҢыннан «тере мӘеткӘ» ӘверелҮдӘн, феодаль-патриархаль изелҮдӘн коткару проблемасы кҮтӘрелӘ. ФабуланыҢ – ӨзеклӘр, композициянеҢ схема рӘвешендӘ бирелҮе, героиняныҢ ЯшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ шартлы чигендӘ торуын кҮрсӘтӘ модернистик ӘдӘбиятныҢ тӨрле алымнарын куллану ысулы аша гомумилӘштерелӘ.

  Су анасы

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ «Су анасы» – иҢ популяр Әкият. АныҢ нигезендӘ Татар мифологиясеннӘн алынган су рухы ята. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Казакъ кызы

  Ибраһимов Галимҗан

  Әлеге китапта татар ӘдӘбияты классигы, галим, публицист, дӘҮлӘт ҺӘм ҖӘмӘгать эшлеклесе ГалимҖан ИбраҺимовныҢ «Казакъ кызы» романы урын алды. Китап Г.ИбраҺимов иҖаты белӘн кызыксынган киң катлау укучылар игътибарына тӘкъдим ителӘ.

  Былбыл оясы

  Бәшәр Рәшит

  Ят станциядӘ тӨшереп калдырылган Үсмер кыз ҺӘм аннан аз гына зуррак малай. ЯшӘгӘн Өен-шӘһӘрен ташлап, кеше кҮзеннӘән читтӘ яшӘргӘ карар кылган качкын абый. Бу ӨчӘҮ калын урман эчендӘ очрашалар. Аларны нӘрсӘ кӨтӘ? Әлеге аудиокитапта сҮз шул хакта.

  Ак чәчәкләр

  Әпсәләмов Габдрахман

  Татарстан РеспубликасыныҢ Г. Тукай исемендӘге ДӘҮлӘт премиясе лауреаты Габдрахман ӘпсӘлӘмовныҢ бу китабында галимнӘр, медицина хезмӘткӘрлӘренеҢ тормышын ҺӘм хезмӘтен сурӘтлӘгӘн, заманында укучылар тарафыннан аеруча Җылы кабул ителгӘн “Ак чӘчӘклӘр” романы урын алды.

  Торналар төшкән җирдә

  Мәһдиев Мөхәммәт

  “Без—41 ел балалары”, “Кеше китӘ – Җыры кала” ӘсӘрлӘреннӘн торган трилогиянеҢ Өченче повесте. АвторныҢ кайта-кайта яшьлеге турында уйланулары, тормыш фӘлсӘфӘсе чагыла.

  Без - кырык беренче ел балалары

  Мәһдиев Мөхәммәт

  «Без – кырык беренче ел балалары» повестенда сугыш чоры балаларыныҢ кӨнкҮреше, педагогия училищесына укырга килеп, кҮп авырлыкларга дучар булуларын сурӘтли, авыл хезмӘтчӘннӘренеҢ бетмӘс-тӨкӘнмӘс мӘшәкатьлӘрен дӘ юмор аша бирӘ, хӘтта иҢ кыен чакларда да яшӘҮдӘн ямь табарга мӨмкин булуны аҢлата, бу фикерне тормышчан кҮренешлӘр, гади вакыйгалар аша уздыра.