Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Чикләвек төше

  Гариф Ахунов

  Әлеге повестенда язучы хӘзерге заманныҢ алдынгы кешесен: БӨек Ватан сугышында катнашкан солдат, милиция хезмӘткӘре, Балтик каналын тӨзҮче, ниҺаять, колхоз председателе Халикъ Саматов образын сурӘтли. “ЧиклӘвек тӨше” повесте ҺӘм “ХӘзинә” романы Өчен 1973 елда Гариф Ахуновка Тукай бҮлӘге бирелде.

  Ардуан батыр

  Гариф Ахунов

  Әлеге повестенда язучы алдынгы хезмӘт кешесен – беренче бишьеллыклар чорында легендаларга кҮчеп сӨйлӘнерлек эш кҮрсӘткӘн, Березники химия комбинатын тӨзҮдӘ катнашкан МирсӘет Ардуанов образын тудырды.

  Хәвефле сынау

  Атилла Расих

  Танылган прозаик Атилла РасихныҢ бу яҢа ӘсӘрендӘ тӨп сюжет Җирлеге итеп Әхлак, ӘдӘп, тӘрбия мӘсьӘлӘлӘре алынган. ӘсӘрдӘге геройлар гаилӘдӘ Үзара мӨнӘсӘбӘткӘ, мӘхӘббӘткӘ, хезмӘткӘ бӘйлӘнешле конфликт ҺӘм коллизиялӘр аша Әхлак ҺӘм намус сынавын узалар – ӘсӘрнеҢ исеме дӘ шуҢа ишарӘли.

  Урланган хәзинә

  Атилла Расих

  АвторныҢ милли музейдан урланган Болгар чорына караган хӘзинӘлӘрне эзлӘҮ турындагы детективы.

  Ишан оныгы

  Атилла Расих

  Әлеге романда утызынчы еллардагы драматик вакыйгалар сурӘтлӘнӘ. ӨлкӘн язучыбыз безне татар ӘдӘбияты ҺӘм мӘдӘниятенеҢ шул заманда яшӘгӘн кҮренекле шӘхеслӘре белӘн таныштыра.

  Язгы кәрваннар

  Аяз Гыйләҗев

  Аяз ГыйлӘҖевныҢ “Язгы кӘрваннар” повесте сугыш чоры авылы кешелӘренеҢ, аеруча яшьлӘрнеҢ яшӘеше турындагы ӘсӘр. Бу повестьта БӨек Ватан сугышы чорында тылдагы халык язмышы, кӨнкҮреше, ӘдилӘ белӘн ИбраҺим арасындагы самими, саф хислӘр сурӘтлӘнӘ.

  Өч аршын җир

  Аяз Гыйләҗев

  Аяз ГыйлӘҖевнеҢ “Өч аршын Җир “ ӘсӘрендӘ хакыйкать бӘҺасе, афӘткӘ тару, ҖӘбер, золым дигӘн тҮбӘнлек ҺӘм кимсетҮлӘрне Үз ҖилкӘсендӘ кичергӘн, иҖтимагый ҺӘм шӘхси каршылыклар бердӘмлегеннӘн торучы геройларныҢ яшӘҮ фӘлсӘфӘсе ҺӘм кыйбласы ,чор хакыйкате тудырган шӘхес фаҖигасе сурӘтлӘнӘ.

  Шигырьләр (читает автор)

  Ренат Харис

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр (читает автор)

  Гәрәй Рәхим

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шәвәли шуклыгы

  Шәүкәт Галиев

  Җыентыкта кҮренекле балалар язучысы, Татарстан РеспубликасыныҢ халык шагыйре ШӘҮкӘт Галиевнең шигырьләре тупланган. Маҗараларга корылган һәм балаларга аңлаешлы , җиңел тел белән язылган әсәрләр укучыларга яхшы бүләк булыр. “Мин – Шәвәли, ут малай…” бүлегендә балалар авторның үз кулы белән язган шигырьләрен дә күрә алыр.