Тәрҗеманов Җәвад

Список книг автора Тәрҗеманов Җәвад    Әкиятләр

    Тәрҗеманов Җәвад

    АвторныҢ ӘкиятлӘре укучы Өчен яҢа дӨнья ачалар. Бу ӘсӘрлӘр зур кызыксыну белӘн укыла. ТабигатьнеҢ матур кҮренешлӘре кҮз алдына килеп баса, тӨрле хайваннар, кошлар, балыклар тормышы сурӘтлӘнӘ ҺӘм ҺӘр ӘсӘр укучыга нинди дӘ булса бер акыллы фикер белдерӘ.