Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Короткие смешные рассказы о жизни 3

  Александр Богданович

  Третий выпуск «Коротких смешных рассказов о жизни». Веселые истории о нас с вами.

  Шәфкать

  Мәдинә Маликова

  МӘхӘббӘт ҺӘм иман… БоларныҢ бер-берсенӘ катнашы, мӨнӘсӘбӘте бармы? Иманлы кеше гашыйк булса, Үз-Үзен ничек тота да, имансызы нинди гамӘллӘр кыла? АныҢ кылганнары мӘгъшугы белӘн ике арада гына каламы, ӘллӘ бҮтӘннӘргӘ дӘ таш булып килеп бӘрелӘме? Бу китап менӘ шундый гыйбрӘтле язмышлар турында. Любовь и совесть… Связаны ли эти понятия между собой? Что случится, если влюбится честный человек, и что будет, если полюбит бессовестный? Принесут ли его деяния горе другим людям?

  Кыр казы

  Мәҗит Гафури

  Озын юлга Җыенган юлдашлары арасыннан имгӘнеп калган кыр казын тӘрбиялӘп, аякка бастырган миҺербанлы нӘни малай турындагы хикӘя беркемне дӘ битараф калдырмас.

  Кара йөзләр

  Мәҗит Гафури

  ГайбӘт, кешелӘрнеҢ кӨнчелеге вӘ явызлыгы аркасында бер гаепсез ҖаннарныҢ нахакка рӘнҖетелеп, аныҢ фаҖигагӘ китерҮе турында.

  Меңнәр, яки Гүзел кыз Хәдичә

  ЗаҺир Бигиев

  “МеҢнӘр, яки гҮзӘл кыз ХӘдичӘ” романы – татар ӘдӘбиятында беренче детектив роман . ӘсӘр тӨп геройларныҢ берсе булган ЗӨлӘйха исемле кызныҢ серле Үлеме белӘн башланып китӘ. Бу хӘл кҮплӘрне тетрӘндерӘ ҺӘм алдагы вакыйгалар ҮтерҮчене эзлӘҮ барышында ачыла бара. КҮп кенӘ фактлар ЗӨлӘйха фаҖигасендӘ Казан сӘҮдӘгӘре Муса СалиховныҢ гаепле булуын кҮрсӘтӘ. Әмма тикшерҮ барышында МусаныҢ ҮтерҮче тҮгел икӘнлеге ачыла.

  Зур гөнаһлар

  ЗаҺир Бигиев

  Бер гӨнаҺныҢ икенче гӨнаҺка китерҮе турындагы ӘсӘрдӘ зина кылып, баласын ҮтергӘн хатынга иренеҢ мӨнӘсӘбӘте нинди булыр? Аудиокитапны тыҢлап белерсез.

  Кем җырлады?

  Амирхан Еники

  Әмирхан Еники “Кем Җырлады” хикӘясендӘ сугыш кҮренешлӘрен тҮгел, Ә сугышныҢ яшьлӘр язмышын челперӘмӘ китерҮүе хакында сӨйли. Автор шушы ӘсӘрендӘ яшьлӘр арасындагы мӘхӘббӘтнеҢ дӘ никадӘр кӨчле икӘнен кҮрсӘтӘ. ЛӘкин сугыш фаҖигасе аннан да кӨчлерӘк ҺӘм котылгысыз.

  Дөнья халыклары әкиятләре

  Народное творчество

  Әлеге Җыентыкта дӨньяныҢ тӨрле континентларында яшӘҮче халыкларныҢ кыска, йӨгерек тел белән язылган ӘкиятлӘре тупланды.

  Туган тел мәзәкләре

  Гомәр Бәширов

  КӨлӘрлек, кӨлгӘн чакта тормышныҢ гыйбрӘтле сабаклары турында уйланырлык хӘл-ӘхвӘллӘр бик кҮп ошбу китапта. Туган телебезнеҢ Җорлыгын, тапкырлыгын да ҮзенӘ туплаган ул. СабыйларныҢ кҮҢелен кҮтӘрерлек, “кети-кети” итӘрлек мӘзӘклӘрне дӘ күп Җыйган ГомӘр абыегыз БӘширов. Бу китабы булган гаилӘнеҢ тату да, кҮҢелле дӘ яшӘҮ ихтималы зуррак.

  Этләр патшасы

  Гариф Ахунов

  ӘсӘрнеҢ тӨп герое – Акмал Булатов. Ул – тышкы яктан гадӘти булган, лӘкин эчке дӨньясы белӘн башкалардан аерылып тора торган фаҖигале шӘхес итеп кҮрсӘтелӘ. Шушы образ аша язучы ҖӘмгыятьтӘге гаделсезлекне, тигезсезлекне фаш итӘ. Кеше иреге, гражданлык хокукы мӘсьӘлӘсен кҮтӘрӘ. ГаилӘ, никах кебек социаль тӨшенчӘлӘргӘ дӘ зур игътибар бирӘ.