Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Шигырьләр

  Зөлфәт

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр

  Валиева Резеда

  ТатарстанныҢ атказанган сӘнгать эшлеклесе, кҮренекле шагыйрӘ Резеда ВӘлиеваныҢ бу китабына тупланган яҢа лирик шигырьлӘре ҺӘм популяр Җырлары шигърият сӨючелӘрнеҢ кҮҢеллӘрендӘ ҮзлӘренӘ тиешле урынны алыр дип ышанабыз.

  Шигырьләр

  Губайдуллина Лилия

  Яшь шагыйрӘ Лилия ГыйбадуллинаныҢ шигырьлӘрендӘ тирӘнлек, бай кҮҢеле чагылган, татар тарихы, татар халкыныҢ рухи нигезенӘ таянган фикер салынган.

  Шигырьләр

  Бикчентаева Амина

  Әлеге Җыентыкта ӘминӘ БикчӘнтӘеваныҢ нӘнилӘр Өчен язган иӘ матур шигырьлӘре урын алды.

  Шигырьләр

  Морат Газинур

  Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес иреге турында уйланулары ҮзӘккӘ алына.

  Шигырьләр

  Галиев Марсель

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Хикәяләр

  Агиев Фәхрелислам

  Ф. АгиевныҢ моннан бер гасыр элек язылган хикӘялӘре бҮген дӘ актуаль: алар дуслык, иптӘшлек, гаделлек ҺӘм дӨреслек хакында. Кыска гына хикӘялӘрдӘ Үгет-нӘсихӘтсез генӘ балаларга ничек дӨрес эшлӘргӘ икӘнлеге кҮрсӘтелӘ.

  Хикәяләр

  Әхмәдиев Шәһит

  Бу китапка ШӘһит ӘхмӘдиевнеҢ балаларга багышланган иҢ яхшы хикӘялӘре сайлап алынды. Автор ҺӘркемне кызыксындыра торган кабатланмаган сюжетлар, гыйбрӘтле язмышларны кҮрсӘткӘн.

  Кайту

  Яруллин Фәнис

  Повестьта бӨтен гомерен Совет армиясенӘ багышлаган офицерныҢ шӘхси фаҖигасе ҺӘм Үзе хезмӘт иткӘн системадан кҮҢеле кайтып, чарасызлыкка бирелҮе сурӘтлӘнӘ.

  Әкиятләр

  Тәрҗеманов Җәвад

  АвторныҢ ӘкиятлӘре укучы Өчен яҢа дӨнья ачалар. Бу ӘсӘрлӘр зур кызыксыну белӘн укыла. ТабигатьнеҢ матур кҮренешлӘре кҮз алдына килеп баса, тӨрле хайваннар, кошлар, балыклар тормышы сурӘтлӘнӘ ҺӘм ҺӘр ӘсӘр укучыга нинди дӘ булса бер акыллы фикер белдерӘ.