Տաղեր. Ներսես Շնորհալի

Читать онлайн.
Название Տաղեր
Автор произведения Ներսես Շնորհալի
Жанр Современная зарубежная литература
Серия
Издательство Современная зарубежная литература
Год выпуска 0
isbn 9781772468182Скачать книгу

ը~, լեր, բերկրեալե:

      Բերկրեալ ցընծայր Կոյսն աւետեաւք հրեշտակապետին,

      Հրեշտակըն զարհուրէր` տեսեալ ի նմա զառաքողն,

      Զառաքողն առաքեալն ծանեաւ յառաջ եկեալ,

      Եկեալ հուրն, որ ի մորենին վառեալ ոչ այրէր:

      Ոչ այրեալ, այլ սըրբեալ ինքեան տաճարացոյց,

      Տաճար հոգեւոր ի Հոգւոյն, ը~, նախ մաքրեալ,

      Մաքուր խառնարան գինւոյն իմաստութեանըն Հաւր,

      Հաւր մըշակեալ որթն անդ տընկեալ արմատացաւ:

      Յարմատոյն Յեսսեայ գաւազան, ը~, ծաղկեցաւ,

      Ծաղիկ կուսածին, ձըմերան հալածող գարուն,

      Գարուն հոգեւոր աշխարհի յայտնեալ ճըշմարիտ,

      Ճըշմարտութիւն յերկրէ ի Կուսէն բուսաւ պըտուղ:

      Պըտղոյն առաջնոյ մահ լուծաւ կենացըն պըտղով,

      Պըտուղ անմահին ծառոյ տուաւ մեռեալն Ադամայ,

      Ադամ վերըստին եմուտ ի դրախտն Եւայիւ,

      Եւա պարէ այսաւր ծնանելով զԱստուածորդին:

      Որդին, ծածկեալն առ Հաւր, այսաւր յայտնի մարմնով,

      Մարմնով անմարմին Բանն մարդկան փըրկող եկեալ,

      Եկեալ մըկըրտել Յորդանան ի Յովհաննէ,

      Յովհաննէս հրաժարէր. «Ինձ պարտ է ի քէն մկրտիլ, Տէ'րե:

      Տէր լուսոյն լոյս զգեցեալ, որ ըզգեցոյց մեզ ըզլոյս,

      Լուսափայլ Հոգին գայր աղաւնակերպ յերկնից,

      Երկնիցըն փակեալ դրունք եղեն բացեալ այսաւր,

      Այսաւր զմարմնացեալ Բանն Հայր` Որդի դաւանէր:

      Դաւանեմք ընդ նըմին էակից Հաւր զՈրդի,

      ԶՈրդի եւ զՀոգի ընդ Հաւր անճառ, ը~, միութեամբ.

      Միոյ տէրութեանն յաւէտ նըւագեմք ըզփառս,

      Փա~ռք երից միոյ միշտ, այժմ եւ յաւիտեանս, ամէն:

      [ժէ]

      ՓՈԽ

      Բարբառ աւետեաց ձայնիւ

      Գաբրիէլ գոչէր սըրբուհւոյն.

      _ Առ քեզ առաքիմ, մաքուր,

      Պատրաստել տեղի տէրունւոյն:

      Նըւագ ցընծութեան երգեմք.

      _ Ուրախ լե'ր, բերկրեալ, Տէր ընդ քեզ:

      Նորոգի երկիրս այսաւր

      Յառաջին մեղաց հնութենէն,

      Երկինք երկնայնովք հանդերձ

      Ընդ մարդկան տան փա~ռք ի բարձունս,

      Րամեալ միանան սիրով,

      Հաշտութեամբ Հաւր ընդ արարածս:

      Սարտեաւ յողջունէն սուրբ Կոյսն,

      Հաստատէր բանիւ հրեշտակին.

      Ի տուն Զաքարիայ երթայր

      Ի յողջոյն Եղիսաբեթին,

      Սիրով զլուր բանին լըւեալ,

      Եւ խայտայր ձայնն յորովայնին,

      Ի բերան ծերոյն ամլոյ

      Աւրհնութիւն տայր պըտղոյ Կուսին:

      Երգեմք ընդ մեծին ի ծնունդս.

      _ Փըրկողիդ փա~ռք եւ զաւրութիւն:

      [ԺԸ]

      ՏԱՂ [ԾՆՆԴԵԱՆ], Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

      Լոյս փառաց Էին ծագողին ծագումն,

      Զաւրութիւն զաւրին, իմաստութեանն իմաստ,

      Բան բերող խորհըրդոյ

      Դէմ անձնաւոր կատար:

      Կատարումն էից յանգոյից գոյակ.

      Նախեղակ վեհից իմանալեացըն խումբ

      Ստորակայ տարրից, ը~, քառիւք,

      Յորոց միութեան, ը~, պատկեր` տիպ աննըմանոյն նըման:

      Նըման միայնում սկըզբնատպին գեղոյ,

      Խաւարին խաբմամբ փոխակերպեալ ընդ լուսոյ

      Պըճնից, ը~, խաւար մերկացեալ

      Ըզպատմուճանն անճառ փառաց:

      Փառաց թագաւորն յայց ել պատկերին,

      Գըտեալ յարգանդի անապական Կուսի,

      Խանդակաթ, ը~, սիրով գըրկեալ համբուրիւ

      Ըզխառնեցելոյ բնութեանն:

      Զբնութիւն