Տաղեր. Ներսես Շնորհալի

Читать онлайн.
Название Տաղեր
Автор произведения Ներսես Շնորհալի
Жанр Современная зарубежная литература
Серия
Издательство Современная зарубежная литература
Год выпуска 0
isbn 9781772468182Скачать книгу

բոցոյն բնակարան,

      Աննիւթ Բանին մարմնարան:

      Զքեզ տեսանողքըն տեսեալ,

      Մովսէս` մորենի ոչ կիզեալ,

      Եսայիաս` կոյս յղացեալ,

      Եզեկիէլ` դուռն աղխեալ:

      Լեառն վիմածին` Դանիէլ.

      Բլուր կընդըրկի` Սողոմոն,

      Աղբիւր կընքեալ պահողին,

      Պարտէզ փակեալ տընկողին:

      Նըման գեղման` Գեդէոն,

      Դաւիթ` իջման անձրեւոյն,

      Եւ Միքիաս` ըզտեղւոյն

      Ի Բեթղահէմ ծնանելոյն:

      Նոյեան տապան կենարար,

      Աբրահամեան տաղաւար,

      Կըտակագրին տապանակ,

      Անճառ լուսոյն աշտանակ:

      Դրախտ Աստուծոյ ծաղկալի,

      Նարդոս բուրեալ ի յոգի,

      Հովիտ պայծառ շուշանի,

      Աղբիւր գետոց քառակի:

      Բուրուառ խընկոց անուշից,

      Քառաբուրեանըն խառնից,

      Զոր ծերունեացըն խըմբից

      Զաղաւթս խընկեն քոց բանից:

      Ի քէն հայցեմք, մայր կենաց,

      Մաքրել ըզմեզ ի մեղաց.

      Հայցմամբ առ Տէրն աշխարհաց,

      Որում պատիւ սըրբասաց:

      [ԺԱ]

      ՓՈԽ

      Մայր Աստուծոյ Մարիամ,

      Դուստըր Դաւթեան թագազարմ.

      Ծընար մարմնով զնորն Ադամ,

      Որ նորոգեաց զհինն Ադամ:

      Աստուածածին դաւանեմք,

      Զնեալդ Աստուած քարոզեմք.

      Ընդ հրեշտակին քեզ գոչեմք,

      Զուրախութիւնն աւետեմք:

      Խընդա', խորանըդ լուսոյ,

      Բերկրե'ա, տաճարդ արեւոյ.

      Ցընծա', աթոռ Աստուծոյ,

      Բարձող Բանին բարձրելոյ:

      Երկինք երկնից վեհագոյն,

      Քերովբէից գերագոյն,

      Ի սրովբէիցըն թեւոյն

      Ծածկեալ խորհուրդ ծնիցելոյն:

      Անտանելոյն կայարան,

      Արեգականն աւթարան,

      Ահեղ բոցոյն բնակարան,

      Աննիւթ Բանին մարմնարան:

      Զքեզ տեսանողքըն տեսեալ,

      Մովսէս` մորենի ոչ կիզեալ,

      Եսայիաս` կոյս յղացեալ,

      Եզեկիէլ` դուռն աղխեալ:

      Լեառն վիմածին` Դանիէլ.

      Բլուր կընդըրկի` Սողոմոն,

      Աղբիւր կընքեալ պահողին,

      Պարտէզ փակեալ տընկողին:

      Նըման գեղման` Գեդէոն,

      Դաւիթ` իջման անձրեւոյն,

      Եւ Միքիաս` ըզտեղւոյն

      Ի Բեթղահէմ ծնանելոյն:

      Նոյեան տապան կենարար,

      Աբրահամեան տաղաւար,

      Կըտակագրին տապանակ,

      Անճառ լուսոյն աշտանակ:

      Դրախտ Աստուծոյ ծաղկալի,

      Նարդոս բուրեալ ի յոգի,

      Հովիտ պայծառ շուշանի,

      Աղբիւր գետոց քառակի:

      Բուրուառ խընկոց անուշից,

      Քառաբուրեանըն խառնից,

      Զոր ծերունեացըն խըմբից

      Զաղաւթս խընկեն քոց բանից:

      Ի քէն հայցեմք, մայր կենաց,

      Մաքրել ըզմեզ ի մեղաց.

      Հայցմամբ առ Տէրն աշխարհաց,

      Որում պատիւ սըրբասաց:

      ՏԱՂ ԾՆՆԴԵԱՆ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

      Անճառ է խորհուրդ սըրբոյ յայտնութեանն.

      Բանն, որ ի ծոց Հաւր ծընեալն անմարմին,

      Գըթացեալ ի մեզ, մարմին ըզգեցաւ`

      Դարձումն առնելով նախաստեղծ մարդոյն:

      Երանեն այսաւր մեզ ազգ եւ ազինք,

      Զաւրք հոգեղինացն յերկիր ծաւալին`

      Էմմանուելի գուշակ լինելով:

      Ընդ մեզ Աստըւած շըրջեցաւ մարմնով,

      Թագաւոր