Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Яшеү белән үлем арасында

  Дәүли Нәби

  НӘби ДӘҮлинеҢ бу повесте автобиографик материалга ҺӘм Әсирлек турындагы шӘхси кичерешлӘргӘ нигезлӘнеп язылган. БҮгенге кӨндӘ дӘ актуальлеген югалтмаган ҺӘм популяр булган бу документаль ӘсӘр конкрет тормыш вакыйгалары ҖирлегендӘ фашизмныҢ антигуманистик йӨзен, ерткычлыгын фаш итҮе белӘн ӘҺӘмиятле.

  Яшел поезд

  Бәшәр Рәшит

  Гидроэлектростанция тӨзелҮгӘ бӘйле рӘвештӘ, ҮзӘннӘрнеҢ, урманнарныҢ су астында калуы, урман хайваннарыныҢ кҮченеп китҮе, бал кортларыныҢ урыныннан кҮчерелҮе – боларныҢ барысыныҢ да Үсмер кҮҢелендӘ кузгаткан кичерелешлӘре хакындагы ӘсӘр.

  Яралы язмышлар

  Яруллин Фәнис

  Бу ӘсӘрнеҢ геройлары гадӘти язмышлы кешелӘр генӘ тҮгел. Монда яралы ҖаннарныҢ тормыш тӨбеннӘн аваз салуы, яшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ тартышуы, мӘрхӘмӘт белӘн явызлыкның гел янӘшӘ йӨрҮе, кыскасы, кҮҢелебезгӘ оялаган тҮбӘнлек белӘн олылык хислӘренеҢ кӨрӘше ятимнӘр Җаны аша уздырылып сурӘтлӘнӘ. Ачыдан ачы – ятимлек ачы, татлыдан татлы – ата-ана назы татлы. Шушы гыйбарӘ геройлар кҮҢеленӘ Үтеп керергӘ ачкыч булып тора.

  Япон хикәяте

  Тукай Габдулла

  Үзен тӨрле рӘвешлӘрдӘ сынап карап, нӘтиҖӘдӘ, кеше булудан да хӘерлесе юк дигӘн фикергӘ килгӘн ташчы егет турындагы хикӘят.

  Юл буенда зәңгәр чәчәе

  Батулла Рабит

  НӘрсӘ турында соҢ бу ӘсӘр? Олы мӘхӘббӘт турында дисӘҢ дӘ, ялгыш булмас; тӨрле маҖаралар, серле вакыйгалар турында дисӘҢ дӘ хата тҮгел. МиҺербансызлык турында дисӘҢ дӘ була; олы Җанлы, олы шӘхеслӘр турында дисӘҢ дӘ, ялгышмассыз. Кыскасы, бу китап юл буендагы зӘҢгӘр чӘчӘк ҺӘм аҢа булган тӨрле мӨнӘсӘбӘт турында… ягъни ҺӘр укучы бу кыйссадан ҮзенӘ нӘкъ кирӘклесен сайлап алыр дип ышана автор.

  Шүрәле

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ иҢ популяр Әкият-поэмасы. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Шигырьләре

  Сөләйманова Саҗидә

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр дәвамы

  Морат Газинур

  Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес иреге турында уйланулары ҮзӘккӘ алына.

  Шигырьләр (автор укый)

  Валиева Резеда

  ТатарстанныҢ атказанган сӘнгать эшлеклесе, кҮренекле шагыйрӘ Резеда ВӘлиеваныҢ бу китабына тупланган яҢа лирик шигырьлӘре ҺӘм популяр Җырлары шигърият сӨючелӘрнеҢ кҮҢеллӘрендӘ ҮзлӘренӘ тиешле урынны алыр дип ышанабыз.

  Шәмдәләрдә генә утлар яна

  Юныс Миргазиян

  Повестьта тӨп проблема булып фӘлсӘфи мотивлашкан яшӘҮ мӘгънӘсе тора. Бу мӘсьӘлӘ татар халкы язмышы кебек тӨгӘллӘшеп, повестьныҢ ҮзӘк сюжет сызыгында катнашкан геройлар – татар егете СӘйрин СӘлӘхов, якут Максим Майнагашев, кырын татары Марсель Ялчинский образлары аша кҮрсӘтелӘ.