Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Шаян бака

  Бабай Батулла

  Рабит Батулланың мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балалары Өчен язган кызыклы, маҖаралы ӘкиятлӘре.

  Хыянәт

  Латыйфи Флүс

  ӘсӘр, татар тарихыныҢ моҢа кадӘр аз яктыртылган гаять катлаулы Казан ханлыгы чорын чагылдыру белән бергӘ, кешелӘр арасындагы мӨнӘсӘбӘтлӘрнеҢ сафлыгын, мӘхӘббӘт ҺӘм дуслыкныҢ тирӘнлеген, хыянӘтнеҢ ачылыгын тасвирлаудагы осталыгы, тормышчанлыгы белӘн дӘ ҖӘлеп итӘ.

  Урталыкта

  Гыйләҗев Аяз

  «Урталыкта» (1969) повесте белӘн язучы «нык ҮскӘн социализм» дӘверенеҢ совет чынбарлыгы картинасын тудыра, кешенеҢ ни Өчен конформизмга ҺӘм Әхлакый яктан тҮбӘнӘя баруына китергӘн сӘбӘплӘрне эзлӘргӘ тырыша.

  Урталыкта

  Әмирхан Фатих

  ӘсӘр XX гасыр башындагы Россия империясендӘге ҺӘм татарлар арасындагы иҖтимагый-сӨяси халӘтне, татар яшьлӘренеҢ кҮмӘк рӘсемен, милли мӘдӘният мӘсьӘлӘлӘрен яшӘешнеҢ тӨрле

  Урманчы кызы

  Яруллин Фәнис

  КешенеҢ матурлыгы йӨзендӘ, буй-сынындамы яки кҮҢелендӘме? БезнеҢ карашка матур тоелмаган кеше башкалар Өчен матур була аламы? МӘхӘббӘт Өчен кҮҢел матурлыгы гына ҖитӘме, матурлык нӘрсӘдӘн гыйбарӘт? Шушы сорауларга Җавап бирӘ торган фӘлсӘфи дӘ, интригалы да хикӘя.

  Урланган ай

  Баянов Әсхән

  ҖӘмгыятьтӘге тарихи вакыйгалар кешелӘрнеҢ рухи тормышында да ҮзгӘрешлӘр китереп чыгара. ИҖтимагый идеалныҢ юкка чыгуы шӘхси алдану тойгысы тудыра. Кеше Үз кҮҢелендӘге каршылыкларны ҖиҢӘ аламы? Әхлак кагыйдӘлӘренӘ хыянӘт итмиме? Танылган язучыбыз Ә. Баянов бу сорауларны геройлар арасындагы кискен ҺӘм фаҖигале мӨнӘсӘбӘтлӘр аша хӘл итӘ, укучыны да уйланырга чакыра.

  Тозлы җил

  Юныс Миргазиян

  “Тозлы Җил”, “ТелӘп алынган давыл” ҺӘм “ТаҢда Босфор аша” исемле повестьларны Үз эченӘ алган бу трилогиянеҢ тӨп герое – Габдрахман Рахманкулов. Ул бала чактан ук диҢгездӘ йӨзҮ, чит иллӘргӘ сӘяхӘт турында хыяллана ҺӘм, шул хыялына ирешҮ Өчен, МӘскӘҮ университетында укуын ташлап, Одессага – диҢгез пароходына эшкӘ ялланырга китӘ. ТрилогиядӘ ГабдрахманныҢ, юлында очраган каршылыкларны ҖиҢӘ-ҖиҢӘ, Үз максатына ирешҮе, шӘхес буларак чыныгуы кызыклы, гыйбрӘтле тормыш вакыйгалары аша калку итеп сурӘтлӘнӘ.

  Теләп алган давыл

  Юныс Миргазиян

  “Тозлы Җил”, “ТелӘп алынган давыл” ҺӘм “ТаҢда Босфор аша” исемле повестьларны Үз эченӘ алган бу трилогиянеҢ тӨп герое – Габдрахман Рахманкулов. Ул бала чактан ук диҢгездӘ йӨзҮ, чит иллӘргӘ сӘяхӘт турында хыяллана ҺӘм, шул хыялына ирешҮ Өчен, МӘскӘҮ университетында укуын ташлап, Одессага – диҢгез пароходына эшкӘ ялланырга китӘ. ТрилогиядӘ ГабдрахманныҢ, юлында очраган каршылыкларны ҖиҢӘ-ҖиҢӘ, Үз максатына ирешҮе, шӘхес буларак чыныгуы кызыклы, гыйбрӘтле тормыш вакыйгалары аша калку итеп сурӘтлӘнӘ.

  Таңда Босфор аша

  Юныс Миргазиян

  “Тозлы Җил”, “ТелӘп алынган давыл” ҺӘм “ТаҢда Босфор аша” исемле повестьларны Үз эченӘ алган бу трилогиянеҢ тӨп герое – Габдрахман Рахманкулов. Ул бала чактан ук диҢгездӘ йӨзҮ, чит иллӘргӘ сӘяхӘт турында хыяллана ҺӘм, шул хыялына ирешҮ Өчен, МӘскӘҮ университетында укуын ташлап, Одессага – диҢгез пароходына эшкӘ ялланырга китӘ. ТрилогиядӘ ГабдрахманныҢ, юлында очраган каршылыкларны ҖиҢӘ-ҖиҢӘ, Үз максатына ирешҮе, шӘхес буларак чыныгуы кызыклы, гыйбрӘтле тормыш вакыйгалары аша калку итеп сурӘтлӘнӘ.

  Тамырлар

  Яруллин Фәнис

  Таралып, бетеп баручы авылны яшӘтҮ Өчен аҢа икенче сулыш ӨргӘн энтузиастлар турындагы ӘсӘрдӘ мӘхӘббӘт тӘ, кӨнчелек тӘ, дуслык ҺӘм кӨндӘшлек тӘ янӘшӘ йӨри.