Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Хикәяләр

  Агиев Фәхрелислам

  Ф. АгиевныҢ моннан бер гасыр элек язылган хикӘялӘре бҮген дӘ актуаль: алар дуслык, иптӘшлек, гаделлек ҺӘм дӨреслек хакында. Кыска гына хикӘялӘрдӘ Үгет-нӘсихӘтсез генӘ балаларга ничек дӨрес эшлӘргӘ икӘнлеге кҮрсӘтелӘ.

  Хикәяләр

  Әхмәдиев Шәһит

  Бу китапка ШӘһит ӘхмӘдиевнеҢ балаларга багышланган иҢ яхшы хикӘялӘре сайлап алынды. Автор ҺӘркемне кызыксындыра торган кабатланмаган сюжетлар, гыйбрӘтле язмышларны кҮрсӘткӘн.

  Кайту

  Яруллин Фәнис

  Повестьта бӨтен гомерен Совет армиясенӘ багышлаган офицерныҢ шӘхси фаҖигасе ҺӘм Үзе хезмӘт иткӘн системадан кҮҢеле кайтып, чарасызлыкка бирелҮе сурӘтлӘнӘ.

  Әкиятләр

  Тәрҗеманов Җәвад

  АвторныҢ ӘкиятлӘре укучы Өчен яҢа дӨнья ачалар. Бу ӘсӘрлӘр зур кызыксыну белӘн укыла. ТабигатьнеҢ матур кҮренешлӘре кҮз алдына килеп баса, тӨрле хайваннар, кошлар, балыклар тормышы сурӘтлӘнӘ ҺӘм ҺӘр ӘсӘр укучыга нинди дӘ булса бер акыллы фикер белдерӘ.

  Әкиятләр

  Хафизова Роза

  Роза Хафизованың тылсымлы, маЬаралы ӘкиятлӘрендӘ Курай-малай белӘн Талсылу дуслыгы, КирлемӘннеҢ ничек акылга утыруы, Затлы ӘтӘчнеҢ ничек кӨлкегӘ калуы сурӘтлӘнӘ.

  Тормыш баскычлары

  Гафури Мәҗит

  «Тормыш баскычлары» (1927) повестенда М.Гафури Беренче бӨтендӨнья сугышы ҺӘм 1917 елгы революция темаларына кабат ӘйлӘнеп кайта. Автор повестьныҢ тӨп герое ВахитныҢ характеры формалашуын, аныҢ хезмӘт иялӘре хокукы Өчен чын кӨрӘшче булып китҮен кҮрсӘтӘ.

  Татар кызы

  Әмирхан Фатих

  «Татар кызы» (1909) хикӘясендӘ, экзистенциализм ҺӘм экспрессионизм алымнарын оста кулланып, татар хатын-кызын ире кулындагы уенчыкка, Ә соҢыннан «тере мӘеткӘ» ӘверелҮдӘн, феодаль-патриархаль изелҮдӘн коткару проблемасы кҮтӘрелӘ. ФабуланыҢ – ӨзеклӘр, композициянеҢ схема рӘвешендӘ бирелҮе, героиняныҢ ЯшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ шартлы чигендӘ торуын кҮрсӘтӘ модернистик ӘдӘбиятныҢ тӨрле алымнарын куллану ысулы аша гомумилӘштерелӘ.

  Су анасы

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ «Су анасы» – иҢ популяр Әкият. АныҢ нигезендӘ Татар мифологиясеннӘн алынган су рухы ята. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Казакъ кызы

  Ибраһимов Галимҗан

  Әлеге китапта татар ӘдӘбияты классигы, галим, публицист, дӘҮлӘт ҺӘм ҖӘмӘгать эшлеклесе ГалимҖан ИбраҺимовныҢ «Казакъ кызы» романы урын алды. Китап Г.ИбраҺимов иҖаты белӘн кызыксынган киң катлау укучылар игътибарына тӘкъдим ителӘ.

  Былбыл оясы

  Бәшәр Рәшит

  Ят станциядӘ тӨшереп калдырылган Үсмер кыз ҺӘм аннан аз гына зуррак малай. ЯшӘгӘн Өен-шӘһӘрен ташлап, кеше кҮзеннӘән читтӘ яшӘргӘ карар кылган качкын абый. Бу ӨчӘҮ калын урман эчендӘ очрашалар. Аларны нӘрсӘ кӨтӘ? Әлеге аудиокитапта сҮз шул хакта.