Lesedi La Bošego. Amy Blankenship

Ужасы и Мистика.

Скачать книгу
Читать онлайн

Lesedi La Bošego


Год выпуска 0

isbn 9788835429944

Автор произведения Amy Blankenship

Жанр Ужасы и Мистика

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Kat Santos ga se a bone mong wa Lesedi la Bošego mengwagangwaga. Seo ke go fihlela ge Quinn a akanya ka bjako go mo golega le go mo latofatša ka go mo rweša molato wa dipolao tša divamphaya. Ge a lemoga gore lenaba le raloka ka bona, malapa a mabedi a kopanya maatla go emiša divamphaya go tlaiša motsesetoropo wa bona. Quinn Wilder o be a mmogetše ka mahlo a tlala a katse ya naga go tloga letšatši leo a belegwego. Ge a le mahlalagading, kganyogo ya go mo dira molekani wa thobalano wa gagwe ka pejana ya tliša ntwa magareng ga gagwe le bobuti ba gagwe ba go mo šireletša kudu. Ge botatago bona ba bolayana ntweng, kgokagano magareng ga malapa a mabedi ya kgaolwa gomme ba mo tloša ka polokego gore a se mo fihlelele. A dula a mo šetše morago a le kgojana, Quinn a hwetša gore ntwa ya divamphaya ke tsela ye botse, ge a lebala go ba kgole le yena. Kat Santos o feditše mengwagangwaga a sa bone mong wa Lesedi la Bošego. Seo ke go fihlela ge Quinn a akanya go mo golega le go mo latofatša ka go mo rweša molato wa dipolao tša divamphaya. Ge a lemoga gore lenaba le raloka ka bona, malapa a mabedi a kopanya maatla a bona go emiša divamphaya go tlaiša motsesetoropo wa bona. Ge ntwa ya ka tlase ga mabu e tšwela pele, le magakabje a kganyogo le ona a gola, ge seo se thomilego bjalo ka go golega, ka potlako se fetoga thaloko ya kotsi ya kganyogo ya thobalano. Translator: Matlakala