Owen Jones

Список книг автора Owen Jones


  ศาสตร์ต้องห้าม

  Owen Jones

  เฮง ลี เริ่มรู้สึกแปลก ๆ สำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทันใดนั้นเอง เขาจึงได้ไปหารือกับหมอผีในพื้นที่ ซึ่งก็คือป้าของเขานั่นเอง เธอทำการทดสอบสองสามครั้ง และพิจารณาแล้วว่าเฮงไม่มีเลือด แต่เขาก็ไม่รู้จะบอกกับครอบครัวว่ายังไงดี และพวกเขาจะทำยังไงกันต่อไป เฮง ลี เป็นคนเลี้ยงแพะซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรายในประเทศไทย ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาว เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และทุกคนต่างก็รู้จักกันหมด เฮงเกิดป่วยขึ้นมาอย่างกะทันหัน แต่ก็ไม่ได้หนักหนาถึงขั้นเลี้ยงแพะไม่ได้เอาเสียเลย จนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องไปหาหมอผีประจำชุมชน เพราะเขาเองเริ่มมีอาการวูบขึ้นมา ซึ่งไม่มีหมอในบริเวณใกล้เคียงเลย และแค่หมอผีก็ถือว่าดีเพียงพอแล้วสำหรับคนส่วนมากมาหลายศตวรรษแล้ว ซึ่งหมอผีก็ได้เก็บตัวอย่างบางส่วนของเขา และได้ข้อสรุปว่าไตของเฮงได้หยุดทำงาน และมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีในการมีชีวิตอยู่ การต่อสู้เริ่มขึ้นเพื่อรักษาชีวิตนายเฮง แต่ก็มีอำนาจแฝงบางอย่างที่กำลังทำงานอยู่เช่นเดียวกัน อะไรจะเกิดขึ้นกับเฮง ครอบครัว และคนในชุมชนบ้าง หากเขาทำตามคำแนะนำของหมอผี

  Zavrnjeni

  Owen Jones

  Heng Lee se je nenadoma začel počutiti precej nenavadno, zato se je naročil pri lokalni zdravilki, ki je čisto slučajno njegova teta. Opravila je nekaj testov in ugotovila, da Heng nima krvi. Kako bo to sporočil svoji družini in kaj bodo glede tega ukrenili? Heng Lee je kozji pastir v oddaljenih gorah Chiang Raia, na severnem Tajskem, zelu blizu meje z Laosom. Gre za tesno povezano skupnost, kjer se vsi med seboj poznajo. Heng nenadoma zboli, vendar je še zmeraj sposoben peljati koze na pašo, dokler nekega dne, vsled omedlevic, ni primoran obiskati lokalne zdravilke. V bližini ni zdravnikov in zdravilci so skozi stoletja veljali za dovolj dobre za večino ljudi. Zdravilka je vzela nekaj vzorcev in prišla do sklepa, da so Hengove ledvice prenehale delovati in da mu je ostalo le še malo življenja. Prične se bitka za Hengovo življenje, vendar so na delu tudi druge sile. Kaj se bo zgodilo s Hengom, njegovo družino in preostalo skupnostjo, če sprejme nasvet zdravilke?

  Megan În Excursie Cu Școala

  Owen Jones

  Excursia anuală cu școala o duce pe Megan și colegii săi la o rețea de peșteri care erau folosite ca locuințe de triburile preistorice. Megan este sigură că prin folosirea puterilor sale psihice poate obține mai multe cunoștințe despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acel timp îndepărtat, decât ceea ce le spunea ghidul. Megan este o adolescentă în vârstă de 13 ani care are puteri psihice pe care alții nu le au. La început a încercat să vorbească cu mama ei despre el, însă consecințele au fost dezastruoase, astfel că a învățat să păstreze tăcerea cu privire la ele. Cu toate acestea, unii oameni s-au oferit să ajute, iar un animal i-a arătat o prietenie specială, însă ei nu erau „vii” în sensul normal al cuvântului. Ei muriseră. Megan are trei astfel de prieteni: Wacinhinsha, ghidul ei spiritual, care fusese indian Sioux în ultima sa viață pe pământ, bunicul ei matern, Gramps și un tigru siberian enorm pe care îl chema Grrr. Wacinhinsha avea foarte multe cunoștințe cu privire la toate lucrurile spirituale, psihice și paranormale; bunicul ei era novice ca „persoană recent decedată”, iar Grrr poate vorbi doar limba tigrilor, iar așa cum vă puteți imagina aceasta este de neînțeles pentru oameni. În acest episod din viața lui Megan, ea și ceilalți elevi din același an cu ea merg într-o excursie cu școala. Acestea ar trebui să fie evenimente anuale, însă școala nu are întotdeauna bani să le finanțeze. Aceasta se dovedește a fi excepțională pentru Megan pentru că prinde frânturi din viețile oamenilor care au trăit într-o eră demult apusă. Urmărește-o pe Megan în timp ce încearcă în timpul excursiei să afle mai multe despre trecut și citește sfatul pe care Ghidul său spiritual i-l dă cu privire la cum să facă cel mai bine acest lucru.

  Aggressionsbewältigung

  Owen Jones

  Viele Menschen glauben, dass die Wut in der Weltbevölkerung insgesamt in alarmierendem Maße zunimmt. Es werden verschiedene Gründe vorgeschlagen, von denen einige sind: Gewalt im Fernsehen und in Filmen; Chemikalien und E-Nummern in verarbeiteten Lebensmitteln; das Besprühen von Pflanzen; Chemtrails von Flugzeugen; Alkohol- und Drogenmissbrauch; eine Abnahme der Selbstkontrolle; reduzierter Glaube an Gott; mangelnder Respekt vor traditionellen Autoritätspersonen und viele andere. Es lohnt sich, einen genauen Blick auf Wut und Aggression zu werfen, um ein tieferes Verständnis für die emotionalen Ausbrüche zu erlangen, die oft die Anwendung von Techniken zur Wutbewältigung erfordern. Frustration ist eine der Hauptursachen für Wut. Frustration entsteht jedoch nicht über Nacht; vielmehr tritt Frustration auf, wenn zugrunde liegende Probleme an die Oberfläche kommen. Daher ist Frustration ein tiefes, ungelöstes Gefühl oder ein Zustand von mangelndem Vertrauen und Unzufriedenheit, der aus ungelösten Missständen oder und unbefriedigten Bedürfnissen und Wünschen entsteht. Dieses kurze Buch wirft einen kurzen Blick auf diese Themen. Sein Hauptzweck ist es, denjenigen, die von Wut betroffen sind, zu zeigen, wie sie weitere Hilfe suchen können. Die Artikel können auch in eigenen Publikationen verwendet werden.

  Diiletšwa

  Owen Jones

  Heng Lee o thoma go ikwa amakatšega ka bjako, ka fao o ya go bona sedupe sa selegae, seo go diregago gore e be mmane wa gagwe. O dira diteko tše mmalwa gomme a akanya gore Heng ga a na madi, efela o ile go botša ba lapa la gagwe bjang, gomme bona ba tla dira eng ka seo? Heng Lee ke modiši wa dipudi dithabeng tša kgole ka leboa Bohlabela bja Chiang Rai ka leboa la Thailand, kgauswi le mollwane wa Laos. Ke setšhaba seo se kwanago kudu mo mongwe le mongwe a tsebago yo mongwe. Heng o thoma go lwala ka bjako, e sego go lwala mo a ka palelwago ke go diša pudi, go fihlela ge ka letšatši le lengwe a eya go sedupe sa selegae, ka gore o be a thomile go idibala. Ga go dingaka tša kalafo kgauswi gomme Sedupe se be se loketše kudu bontši bja batho ba fao mengwaga ye makgolokgolo. Sedupe se tšea diteko gomme sa phetha ka gore dipshio tša Heng di emišitše go šoma gomme ka fao o šaletše ke nako ye nnyane ya go phela. Ntwa e thomile ya go phološa bophelo bja Heng, efela maatla a mangwe a mošomong le ona. Go tla direga eng ka Heng, lapa la gagwe le setšhaba ka bophara, ge a ka tšea keletšo ya Sedupe?

  වෙස් ගත් මිනිසුන්

  Owen Jones

  හනග ට හදසයම අමත හඟමක දනනනට පටන ගත බවන, ඔහ තම නනදණය වන, එම පරදශය කටටඩය බමට යය. ඇය පරකෂණ කහපයක සද කර හනගට රධරය නමත බව තරණය කරය, නමත ඔහ ඔහග පව අයට ඒ බව කස පවසනනද? ඔවන ඒ ගන කමක කරන ඇතද? හනග යන ඕසය දශ සමවට ඉත ආසනනව උතර තයනතය චය රයට ඊසන දසන දෂකර කඳකර පදසක ජවතව එළවන ඇතදඩ කරනනව කනක. එය සම කනකම එකනකව ඉත හදන දනන තදන බඳණ පරජවක. හනගට හදසයම අසනප වන අතර, නමත එය එළවනව කම සඳහ ගනයමට අසර අනදම අසනපයක නවන නස, එක දනක ඔහ පරදශය කටටඩය බමට යනන ඔහව කනත වමට පටන ගත බවන. අවට වදයවරන නමත ව අතර කටටඩය සයවස ගණනවක තසස බහ මනසනග අසනප වට පරමණවත වය. කටටඩය නදරශක කහපයක ගන නගමනය කරනන හනගග වකගඩ ව කරයකරතවය නතර ව ඇත බවත ඔහට ජවතවමට වඩ කයක නමත බවතය. හනගග ජවතය බර ගනම සඳහ සටන පටන ගනය, නමත වනත බවගද ඒ අතර කරයතමක ව. ඔහ කටටඩයග උපදස බ ගතහත, හනග, ඔහග පව අය සහ සස පරජවට කමක වන ඇතද?

  Эндүүрэл

  Owen Jones

  еган бол ер бусын мэдрэмжтэй арав орчим насны охин бөгөөд чадварыг нь ойлгож туслах хэн нэгнийг хайж байгаа … боловч тийм хүн олдоогүй л байна “Эндүүрэл” бол гэрийнхнийхээ хэний ч хийж чадахгүй зүйлийг өөрөө хийх чадвартай гэдгээ улам бүр ухаарч буй, түүний сургуулийн зарим найзууд нь ч адилхан ер бусын чадвартай гэж ярьдаг охины тухай богино өгүүллэг юм. Охиныг Меган гэдэг, одоогоор тус эхний номонд арван хоёр настайгаар гарна. Меганд шийдвэрлэх боломжгүй мэт хоёр асуудал тулгардаг. Эхний асуудал нь түүний ээж охиныхоо нуугдмал авьяаснаас айж, түүнд туслах нь бүү хэл түүнийг нь хориглож урамыг нь хугалдаг, хоёр дох асуудал нь тэр өөрийн ер бусын чадвараа хөгжүүлэхэд нь туслах багш олдохгүй байгаа явдал юм. Эдгээр асуудлыг ээжтэйгээ ярилцах гэж тэр хичээдэг боловч ээж нь төвөгшөөсөн хариу өгдөг бөгөөд аавдаа хэлж төвөг уддаггүй, ээж нь зөвшөөрөхгүй гэдгийг мэдэж байгаа учраас эцэст нь тэр ээжийнхээ талд орохоор болжээ. Меган ээжтэйгээ ярилцаж тохироогүй ч бие биенээ ойлгох холбоо байгааг мэдэрдэг. Ийм холбоо бүх ээж охин хоёрт байдаг холбоо байж болох ч манай хоёрын холбоо илүү дотно ч байж болно. Меган ч өөрийгөө сайн ойлгоогүй байгаа болохоор хэн хэлж чадах билээ дээ? Меганы мэдэж байгаа зүйл бол түүний ээж арваадхан насны охины хүсдэг хайрт ээжийн дүрдээ орохгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа бөгөөд ийм хүсэл нь түүнийг түгшээж байна уу, үгүй юу, тэр итгэдэг хүнтэйгээ ярилцах хэрэгтэй байна. Меган ээждээ ер бусын байдлаас нь айх айдсаа даван туулах цаг хугацаа өгөхөд бэлэн байлаа. Тэр хүлээж чадна, тэр ч байтугай түүний аав нь мэдээгүй ч түүний нууцаар үйлддэг хүчирхийллүүдийг нь ч тэвчиж чадна. Ядаж л өнөөдрийн энэ байдлаа тэвчиж хэлэхгүй байж чадна. “Эндүүрэл” бол Меган ер бусын, сэтгэхүйн чадвараа хэрхэн цааш хөгжүүлэхийг ойлгоход нь туслах хүмүүсийг олсон тул өөрийгөө цааш улам хөгжүүлж буй тухай өгүүлсэн хорин гурван богино өгүүллэгийн эхнийх нь юм. Түүний хувьд зөвхөн юу хийх болон яаж хийх талаар бодоод зогсохгүй онцгой ур чадвартаа ямар зорилго тавихаа бодох ёстой. Меган бол сайн охин тул хүч чадлаа сайн сайханд ашиглах хандлагатай болох нь ойлгомжтой мэт санагдаж байсан ч мэдэж байгаа зөв зүйлээ хийх нь үргэлж амар байдаггүй. Меганы тухай эдгээр түүхүүд нь ер бусын, гоц сэтгэлийн хүчийг сонирхдог, арваас дээш настай хүмүүст сонирхолтой байх болно,

  Satu Malam Di Annwn

  Owen Jones

  William Jones, seorang petani biri-biri dari Brecon Beacons, telah hidup dengan gembira, sehingga isterinya, Sarah, mati semasa muda. Ianya menghancurkan hatinya dan seakan mahukan pembinasaan diri. Anak perempuannya, Becky cuba menolong, tapi dia juga hilang sabar dengan ayahnya. Satu petang, dia pasti dia sudah meninggal dan dibebaskan dari kesengsaraannya, tapi ianya tidak kesampaian. Dia berjaya diselamatkan. Tapi hidupnya tidak seperti dulu lagi. Dia telah menjumpai Annwn di mana isterinya tinggal, dan juga menjumpai kesegaran diri baru yang merubah kehidupannya dan juga pada semua yang lain yang dia kenali. Satu Malam di Annwn Cerita Pengalaman Hampir Mati William Jones, petani biri-biri dari Brecon Beacons, telah hidup dengan gembira, sehingga isterinya, Sarah, mati semasa muda. Ianya menghancurkan hatinya dan seakan mahukan pembinasaan diri. Anak perempuannya, Becky cuba menolong, tapi dia juga hilang sabar dengan ayahnya. Satu petang, dia pasti dia sudah meninggal dan dibebaskan dari kesengsaraannya, tapi ianya tidak kesampaian. Dia berjaya diselamatkan. Tapi hidupnya tidak seperti dulu lagi. Dia telah menjumpai Annwn di mana isterinya tinggal, dan juga menjumpai kesegaran diri baru yang merubah kehidupannya dan juga pada semua yang lain yang dia kenali. Satu Malam di Annwn adalah cerita cinta yang melebar ke pembahagian terulung – iaitu antara hidup dan mati; meninjau pada pengalaman hampir mati dan penampilan baru pada syurga mitos Welsh, iaitu Annwn. Bersedialah untuk melihat sudut lain mitos Welsh Celtik, tapi kamu tidak akan memikirkan tentang kematian dengan cara yang sama lagi. Itu dijamin!

  A Meg Nem Engedett

  Owen Jones

  Heng Lee hirtelen nagyon furcsán kezdi érezni magát, így felkeresi a helyi sámánnőt, történetesen a nagynénjét. Aki néhány vizsgálat elvégzése után úgy ítéli, hogy Hengnek nincs vére. De hogy fogja ezt előadni a családjának és mihez fognak ezzel kezdeni? Heng Lee egy kecskepásztor a távoli hegyekben Észak-Thaiföldön, az észak-keleti Csíengráj tartományban, nagyon közel a laoszi határhoz. Ez egy szűk és összetartó közösség, ahol mindenki ismeri a másikat. Heng hirtelen megbetegszik, de a kecskéket azért még ki tudja vinni, míg egy nap el kell menjen a helyi sámánnőhöz, mert kezd ájuldozni. Nincs orvosdoktor a környéken és a legtöbb embernek évszázadok óta megfelelt a Sámán. A Sámánnő vesz néhány mintát és arra a következtetésre jut, hogy Heng veséje nem működik és nincs már sok hátra az életéből. A harc megkezdődik Heng életének megmentéséért, de más erők is munkába lendülnek. Mivé válik Heng, családja és a közösség többi tagjából, ha megfogadja a Sámánnő tanácsát?

  Die Unerwünschten

  Owen Jones

  Heng Lee fühlt sich auf einmal sehr sonderbar, daher geht er zu der örtlichen Schamanin, die zufällig auch seine Tante ist. Sie macht einige Tests und kommt zu dem Schluss, dass in Hengs Körper kein Blut zirkuliert, aber wie soll er das seiner Familie erklären und was kann man dagegen tun? Heng Lee ist ein Ziegenhirte nordöstlich von Chiang Rai in den abgelegenen Bergen im Norden Thailands, sehr nahe an der Grenze zu Laos. Er lebt in einer eng verbundenen Gemeinschaft, in der sich alle kennen. Heng wird plötzlich krank, aber nicht so schwer, dass er seine Ziegen nicht mehr auf die Weide treiben kann, bis er eines Tages zur örtlichen Schamanin gehen muss, weil er Ohnmachtsanfälle bekommt. Es gibt keine Ärzte in der Umgebung und ein Schamane war seit Jahrhunderten gut genug für die meisten Einwohner. Die Schamanin nimmt ein paar Proben und kommt zu dem Schluss, dass Hengs Nieren nicht mehr funktionieren, daher hat er nur noch kurze Zeit zu leben. Der Kampf um Hengs Leben beginnt, aber es sind auch noch andere Kräfte am Werk. Was wird aus Heng, seiner Familie und der restlichen Dorfgemeinschaft, wenn er den Rat der Schamanin befolgt?