Owen Jones

Список книг автора Owen Jones


  Akne-Behandlung

  Owen Jones

  Tratamiento Del Acné

  Owen Jones

  මළවුන්ගේ මධ්‍යස්ථානය

  Owen Jones

  බගඩඩ හ අකර දපරතමනත ගබඩවක දරණ බමබයක පපර ගස අහසක සපපසවර පමණ පදගයන සහ සවකයන දසම ගණනක ජවතකෂයට පත වය. කට කක තළද, ආගමකට හ දශපනයට සමබනධයක නත බවක පනනනට තබ නව භෂණ සමයක ස, ව පර පස බකයන හතකම අපහසතවයකට ඇද දම, අනකමප වරහත මරගන මරන බමබ පරහරයන සද වය. චන රජය පරගණක පරවණයන සහ බරතනය SAS උදව සඳහ කඳවන බ, නමත මහජනතව නසනසන වමට පර අහඹ ස බමබ පපරවම වට හතව ඔවන වසන පහදව අනවරණය කර ගනද? මරගන මරන බමබකරවක බගඩඩ හ වළඳ පක වන ෂහරසඩ හ සය ඇඳම කටටය පපරව ගතවට ඉරක බධරනග පළම පරතකරයව නම එය සමනය තරසත කරයවක ස සකම සහ ඉරකය ජතක පසය කපතන අවට එය භර දමය. . කස වතත, සපපව ආරකෂත කමරවන වඩය දරශන පරකෂ කරමද තයණ ඇස ඇත තරණ පස නධරයක, සයදව නස ගත පදගය, ඔහ පන සටනනව පදගය නවන බව දකන අතර මය වමරශන කසවක සක නබ නව මවතකට යම කරය. මම නව තරසතවදය පරතවපක බහසණ ය. කට කයක තළද, මරගන මරන බමබකරවන සමබනධව තවත අපරධ හයක සද කරන අතර ඒව බගඩඩ බමබ පරහරය සමග සමන ආකරයකන නබනන නම වසතර කළ නහක ව. මම නව අපරධ කය නවතවම සඳහ මරසය, එසන, බෆසට, නව යරක, නඩන සහ ස බච යන නගර ව පස බකයනට ජතයනතර පසය යටත එකව වඩ කරමට මඟ පදය.මරගන මරන බමබ පරහරයනට හත කහපයක ඇත බව පසය තරම ගත නමත අපරධකරවන අනපකෂත බවන ඔවනව අතඅඩගවට ගනමට නහක වන වට හරමක සදව. පහදවම වටම වද ඔවන සයනම මය ගයත බමබකරවනග පරභවය කරහ අවධනය යම කරම ඔවනග එකම පරයගක උපකරමයය. තතවය බපරතත රහත බව පනනනට පටන ගන. කපටන අවග නයකතවයන යත ඒකබදධ පස බකයන වසන කතරම කඩවදම සද කරවද බරපත ඉදර ගමනක යමට අසමත ව හයන ව හඳම අය යය පළ ස වශවස කරන චන රජයන තම අනතරජ වශෂඥයනග සහය බ දන ස ඉත. චන ජතකයන, ටවයන සහ ආරජනටන බධරනග උදව ඇතව කය මසථනය බටහර එගනතය දකව සය ගත අතර ඔවනග බරතනය සගයන සමග දතත පරකෂ කළ වට එය බටහර වසය වත යම වය. පරහරය ශය, සසම කරම සහ නරවදයතවය නස සමහර වට හටප හමද සමජකයන බමබ පපරම වට සමබනධ ව ඇත බව දනගත වට SAS කඳවන බව හයරෆරඩ සට ය. නරතදග වසය පමබරක පළත ශනත ඩවඩස හ පටත පහට පළ ගවපක වත SAS භටයන ඉකමනන සය මහයම පට කරය. කය නයකතවය පව හරම සඳහ වන අවසන සටන සඳහ මය පසබම සකසය. 'මළ මධයසථනය' යන රසවත තරසජනක කරයදම කතවක වන අතර එමඟන අවසනය දකවම, කමක සදව දය කය ඔබව අනමන කරමට පළඹවය. මම කතව සදවනන රටව නවයක සහ නගර දසම ගණනක ය. කස වතත, කයමනට අනව, SAS කඳව වට, එය බරපත වන බව ඔබ දනය!

  Zabluda

  Owen Jones

  Megan je vidovita tinejdžerica koja ne može pronaći nikoga tko bi joj pomogao da shvati svoje moći… tj. nikoga živog. „Zabluda” je kratka priča o jednoj djevojčici koja sve više shvaća da je sposobna činiti stvari koje nitko u njezinoj obitelji ne može, iako neki od njezinih školskih prijatelja tvrde da imaju slične neobične vidovnjačke sposobnosti. Djevojčica se zove Megan i ima dvanaest godina u ovoj, prvoj knjizi. Megan ima dva naizgled nepremostiva problema. Prvi je taj da se njezina majka plaši skrivenih sposobnosti svoje kćeri i ne samo da joj ne želi pomoći već je i aktivno obeshrabruje, a drugi je taj da ne može naći učitelja koji bi joj pomogao razviti svoje natprirodne, vidovnjačke moći. Pokušava o njima razgovarati s majkom, ali ona to rješava po kratkom postupku, a čak se ni ne trudi reći ocu jer zna da majka to ne bi odobrila, a na kraju krajeva, Megan želi udovoljiti svojoj majci. Megan osjeća da između njih dvije postoji neizrečena veza. Možda je to veza koja postoji između svih majki i njihovih kćeri, ali možda je i mnogo dublja od toga. Tko može znati, kad ni Megan sama ne zna? Zna samo da njezina majka ne igra ulogu koja se od nje očekuje, ulogu brižne majke kćeri koja će uskoro postati tinejdžerica, koja ima tjeskobe o kojima želi, ne, mora razgovarati s nekim kome vjeruje. Megan je voljna dati majci vremena da prevlada strah od paranormalnog. Može čekati, a čak može i podnositi užasno zlostavljanje kojem je izložena u tajnosti bez očeva znanja. Barem zasad može. „Zabluda” je prva od dosad dvadeset i tri kratke priče u ovoj seriji o Meganinom neprestanom prosvjetljenju dok pronalazi ljude koji joj pomažu shvatiti kako najbolje nastaviti sa svojim natprirodnim, duhovnim i vidovnjačkim razvojem. Jer ona mora naučiti ne samo što je sve moguće učiniti i kako, već i u koju svrhu bi trebala upotrebljavati svoje posebne sposobnosti. Megan je dobra djevojčica, pa se čini očitim da bi težila tome da svoje moći koristi za dobro, ali nije uvijek lako postupiti ispravno, čak i kad se zna što to znači. Ove priče o Megan svidjet će se svima koje zanimaju vidovnjačke moći, natprirodno i paranormalno i imaju između deset i sto godina.

  Control De La Ira

  Owen Jones

  Muchas personas creen que la ira en la población mundial está aumentando a una taza alarmante. Se han propuesto diversos motivos como la causa de este fenómeno: la violencia en los programas de televisión y las películas; el uso de sustancias químicas y aditivos en los alimentos procesados; la fumigación de cultivos; las estelas químicas producidas por las aeronaves; el abuso en el consumo del alcohol y otras substancias; la disminución del autocontrol; el creer menos en Dios; la falta de respeto hacia las figuras de autoridad tradicionales; entre mucho otros. Vale la pena mirar de cerca al enojo y la agresión para lograr tener una comprensión más profunda de los arrebatos emocionales que requieren con frecuencia la aplicación de técnicas para el control de la ira. La frustración es la causa principal de la ira. Sin embargo, esta no aparece de la noche a la mañana; más bien se presenta cuando los temas de fondo le hacen surgir. Por tanto, la frustración es un sentimiento o estado profundo y continuo de insatisfacción y de falta de confianza que surge de agravios no resueltos o de necesidades y deseos no cumplidos. Este pequeño libro trata brevemente estos temas. Su propósito principal es mostrar cómo conseguir ayuda, especialmente a quienes les inquiete el tema de la ira. Los artículos presentados aquí pueden ser utilizados también en las publicaciones propias de la persona que lo haya adquirido.

  An Apology for the Colouring of the Greek Court in the Crystal Palace

  Owen Jones

  "An Apology for the Colouring of the Greek Court in the Crystal Palace" by Owen Jones. Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.

  Memelihara Ikan Koi

  Owen Jones

  Kandungan e-buku ini mengenai kolam Koi dalam taman dan subjek yang berkaitan disusun dalam lapan belas bab, yang akan membantu anda memilih tapak Kolam Ikan Koi anda, menyiapkan dan menyelenggarakannya sepanjang tahun dan menjaga ikan berharga anda dalam pelbagai musim dan walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat buruk. Malahan ia mungkin juga dapat membantu anda menceburkan diri dalam kerjaya baharu. Kandungan e-buku ini mengenai kolam Koi dalam taman dan subjek yang berkaitan disusun dalam lapan belas bab, yang akan membantu anda memilih tapak Kolam Ikan Koi anda, menyiapkan dan menyelenggarakannya sepanjang tahun dan menjaga ikan berharga anda dalam pelbagai musim dan walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat buruk. Malahan ia mungkin juga dapat membantu anda menceburkan diri dalam kerjaya baharu. Paling tidak ia dapat menjimatkan ratusan wang untuk nasihat profesional. Sebagai bonus tambahan, saya memberikan anda kebenaran untuk menggunakan kandungan ini di tapak sesawang anda atau di blog dan buletin anda sendiri, walaupun lebih baik jika anda menulisnya semula dengan kata-kata anda sendiri terlebih dahulu. Anda juga boleh membahagi-bahagikan kandungan buku dan menjual semula artikelnya. Sebetulnya, satu-satunya hak yang tidak anda miliki adalah menjual semula atau memberikan buku tersebut kepada orang lain kerana ia telah dihantar kepada anda. Translator: Kirari Kassy

  Traitement Contre L'Acné

  Owen Jones

  L'acné est le fléau de centaines de millions de personnes dans le monde, et la plupart sont jeunes et pas assez sûres d'elles pour faire face à la gêne, et même à la culpabilité et à la honte, et souvent à l'intimidation, qui accompagnent trop souvent une poussée d'acné. Les connaissances contenues dans ce livre vous aideront à faire face à l'acné, L'acné est le fléau de centaines de millions de personnes dans le monde, et la plupart sont jeunes et pas assez sûres d'elles pour faire face à la gêne, et même à la culpabilité et à la honte, et souvent à l'intimidation, qui accompagnent trop souvent une poussée d'acné. ,. Pire encore, les cicatrices sur le visage sont un rappel triste mais constant d'avoir subi une éruption cutanée ou même un cas d'acné plus grave auparavant. Elles sont intolérables en raison de leur apparente permanence et de leur apparence non complémentaire. Ce livre fournit aux personnes souffrant d'acné des connaissances, ce qui est la meilleure défense possible contre cette pathologie qui gâche la vie, et les informations nécessaires pour éviter, faire face et se débarrasser de l'acné. Translator: Kouadio Bogui Paul Thierry

  Come Allevare Le Carpe Koi

  Owen Jones

  Il contenuto di questo ebook sui laghetti da giardino per carpe Koi e i temi correlati è suddiviso in diciotto capitoli che vi aiuteranno a scegliere un posto per il vostro laghetto, ad allestirlo e a mantenerlo tutto l’anno, nonché a prendervi cura dei vostri preziosi pesci durante le varie stagioni, persino in condizioni climatiche particolarmente avverse. Potrebbe inoltre aiutarvi a intraprendere una nuova carriera. Il contenuto di questo ebook sui laghetti da giardino per carpe Koi e i temi correlati è suddiviso in diciotto capitoli che vi aiuteranno a scegliere un posto per il vostro laghetto, ad allestirlo e a mantenerlo tutto l’anno, nonché a prendervi cura dei vostri preziosi pesci durante le varie stagioni, persino in condizioni climatiche particolarmente avverse. Potrebbe inoltre aiutarvi a intraprendere una nuova carriera. Il minimo che può fare è risparmiarvi centinaia di consigli professionali. Come bonus aggiuntivo, vi concedo il permesso di utilizzare i contenuti sul vostro sito web o sui vostri blog e newsletter, anche se è meglio riscriverli prima a parole vostre. Potete anche dividere il libro e rivendere gli articoli, ma l'unico diritto che non avete è quello di rivendere o regalare il libro così come vi è stato consegnato. Translator: Marco Massa Trucat

  Szkolna Wycieczka Megan

  Owen Jones

  W ramach corocznej wycieczki szkolnej Megan i jej znajomi z klasy udadzą się do jaskiń, które zamieszkiwały niegdyś prehistoryczne plemiona. Dziewczynka jest pewna, że pozna więcej szczegółów na temat tego miejsca, niż ma ich do przekazania przewodnik. Mają jej w tym pomóc zdolności medium. Megan jest trzynastolatką, która uświadamia sobie, że ma nadprzyrodzony dar. Z początku próbowała porozmawiać o tym z matką, jednak skutki tej decyzji były opłakane. Postanowiła więc nie mówić zbyt wiele o swoich zdolnościach. Jednak pojawiły się pomocne osoby, a pewne zwierzę okazało dziewczynce szczególny rodzaj przyjaźni. Co ciekawe, żadna z tych istot nie była ”żywa” w regularnym znaczeniu tego słowa. Wszyscy przenieśli się do innego świata. Megan ma troję takich przyjaciół: Wacinhinshę, jej duchowego przewodnika, który w ostatnim życiu na Ziemi był Siuksem; dziadka ze strony swojej matki, Dziadunia; a także wielkiego syberyjskiego tygrysa wabiącego się Grrr. Wacinhinsha jest niezwykle obeznany w kwestiach duchowych, nadprzyrodzonych i paranormalnych. Jej dziadek jest nowicjuszem wśród ”martwych”, natomiast Grrr porozumiewa się wyłącznie po tygrysiemu. Jak łatwo się domyślić, jest to język niezrozumiały dla ludzi. W tej części Megan i jej szkolni koledzy i koleżanki wybierają się na wycieczkę. Z założenia jest to doroczne wydarzenie, jednak szkoła nie zawsze ma środki na jego sfinansowanie. Ta wyprawa okaże się wyjątkowa dla Megan, ponieważ uda się jej przyjrzeć życiu osób chodzących po Ziemi w czasach prehistorycznych. Dołącz do niej w podróży do przeszłości i próbach odczytywania porad jej duchowego przewodnika.