Музыка, балет

Различные книги в жанре Музыка, балет

Rock on Billy

Jake Handler

Lyt til tv

Iben Have

Forst en diskant, en skinger og spAendingsopbyggende lyd. Et nAesten fysisk ubehag som negle mod en tavle. Sa en kraftigere lyd, der losner og afspAender som et suk. Og endelig en klang som et tort, pappet klarinettrup, der har en organisk karakter og kan minde om et skrydende Aesel. Sadan lyder noget af underlAegningsmusikken til tv-dokumentaren En minister krydser sit spor, der handler om den tidligere indenrigsminister Birthe Weiss' jagt pa en bosnisk krigsforbryder.Udsendelsen er en af de fem, der nAeranalyseres i denne bog. Lyt til tv abner lAeserens orer for, hvordan underlAegningsmusik i tv-dokumentarer skaber eller understotter folelser og stemninger – som for eksempel rAedslen og vreden, da Birthe Weiss overvAerer abningen af en massegrav.Myten om, at underlAegningsmusik kun er manipulation, skydes i sAenk, og i stedet prAesenteres analyseredskaber, der gor det muligt at beskrive musikkens virkning prAecist. NAeranalyserne suppleres med en omfattende dataindsamling, sa i alt 37 dokumentarprogrammer fra ar 2000 inddrages. Tilsammen giver undersogelserne et klart billede af, hvordan lydsiden fungerer som en del af programmernes helhed.Konklusionen er vidtrAekkende: UnderlAegningsmusikken spiller en stor rolle i dokumentarprogrammets formidling af problemer og begivenheder – og kan i sidste ende vAere med til at forme vores opfattelse af og indstilling til verden omkring os.

Lyd, litteratur og musik

Birgitte Stougaard Pedersen

Hvad har John Cages kompositioner til fAelles med Gunnar Bjorlings digte? Hvorfor er Maurice Ravels klavertrioer og Virginia Woolf prosatekster pa bolgelAengde? Denne bog svarer, at vAerkernes stemmeforing og rytme er det, der forener – men ogsa adskiller dem. Alle har de deres eget tonefald, og nar det opleves gennem lytningen og lAesningen, sAettes man i en sAerlig stemning. Lyden bringer kunstarterne pa talefod: Stemme og rytme er musikalske fAenomener, men de kan ogsa pa en beslAegtet made vAere betydningsbAerende i bade lyrik og prosa.Lyd, litteratur og musik opstiller et vokabular for den feeling, der opstar i oplevelsen af og bevAegelsen imellem musik og litteratur. Med analytisk udgangspunkt i Cage og Bjorling, Ravel og Woolf formuleres som noget nyt et prAecist sprog for, hvordan stemning fungerer i oplevelsen af kunst. SAerligt prAesenterer bogen ideen om, at det lydlige skal forstas som en gestus, hvor modtageren i dobbelt forstand tiltales af vAerket.

Hiphop i Skandinavien

Группа авторов

Denne bog handler om hiphop i Skandinavien. Om hvordan rapmusik, hAengerovsmode og handtegn, graffiti og gadesprog prAeger dagens ungdoms- og populAerkultur i Norge, Sverige og Danmark. Og om de sAerlige udfordringer og muligheder, som musikken, stilen og attituderne har givet i en skandinavisk sammenhAeng – fra sproglig opfindsomhed og opgor med etablerede kunstneriske og kulturelle normer til nye og styrkede billeder af sociale og geografiske udkantsomrader.Hiphop i Skandinavien rader bod pa en pafaldende mangel: Hiphopkulturen har ikke tidligere faet en akademisk behandling, der modsvarer dens store kulturelle gennemslagskraft. Otte udvalgte forskere bidrager til bogen, der er den forste samlede fremstilling af skandinavisk hiphop – og en manifestation af et fremvoksende forskningsfelt.

Ib Norholm

Jens Brincker

Rhythm

Erik Hojsgaard

Rytme

Erik Hojsgaard