အဆိုပါခြောက်မျက်မမြင်အမျိုးသားများသည်လည်းပျင်းရိအသက်ဝိညာဉ်. Rotimi Ogunjobi

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

အဆိုပါခြောက်မျက်မမြင်အမျိုးသားများသည်လည်းပျင်းရိအသက်ဝိညာဉ်


Год выпуска 0

isbn 9788835424383

Автор произведения Rotimi Ogunjobi

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


မကမမငခက ဦ သညဆငတစကငဖစသညကသရနတရစဆနရသသသလညဆင၏ဖပခကနင ပတသက၍ တစ ဦ နငတစ ဦ သဘမတနငကပ။ ခမသတလသညမမမကမခငအဘသကဆသညအခပငရခငနငညဖငသဝညဉသနကဆမကယဝသရရသတ,