Bullizmi Kibernetik. Dr. Juan Moisés De La Serna

Компьютеры: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Bullizmi Kibernetik


Год выпуска 0

isbn 9788835419976

Автор произведения Dr. Juan Moisés De La Serna

Жанр Компьютеры: прочее

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Bullizmi kibernetik është një formë moderne e bullizmit nga i cili mund të preket kushdo, por ai bëhet sidomos shqetësues kur të prekurit janë minorenët. Bullizmi kibernetik është një formë moderne e bullizmit nga i cili mund të preket kushdo, por ai bëhet sidomos shqetësues kur të prekurit janë minorenët. Kjo guidë e shkurtër u jep përgjigje pyetjeve më të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë temë diskutimi, përgjigje që ҫdo prind që ka fëmijë në moshë shkollore duhet t’i ketë mirë parasysh, si për shembull: ҫfarë është Bullizmi kibernetik? Si influencon ai në jetën e atij apo asaj që bëhet viktimë? A mund të parandalohet Bullizmi kibernetik? Dhe mbi të gjitha ҫfarë duhet bërë nëse fëmija jonë është viktimë e tij? Zbuloni të gjitha aspektet kyҫe të Bullizmit kibernetik, në sajë edhe të rezultateve nga kërkimet e fundit shkencore të kryera në këtë fushë të psikologjisë.