अशक्तपणा आणि रोग नष्ट करा. Olusegun Festus Remilekun

Зарубежная эзотерическая и религиозная литература.

Скачать книгу
Читать онлайн

अशक्तपणा आणि रोग नष्ट करा


Год выпуска 0

isbn 9788835414476

Автор произведения Olusegun Festus Remilekun

Жанр Зарубежная эзотерическая и религиозная литература

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


अशकतपण ह अश सथत कव रग आह जयमळ कमजर नरमण हत आण मतय हऊ शकत. आजरपण, रग, अशकतपण आण वदन आत पथववर सररसपण पसरत आहत. मखयत, अशकतपण आण रग ह आसर सवभवच असतत. ह पसतक एक लघ आधयतमक यदधच पररथन पसतक आह ज वशषत मतरपड, यकत, करकरग, मधमह, उचच रकतदब आण आपलय शररत आण रकत परणलतल कणतयह वचतर रगच आजर आण रग नषट करणयसठ लकषयत आह. य पसतकमधल आपलयल लग असणऱय परतयक वषयवर दररज कमतकम 1-तस सतत आण उपसनसह 7 दवस उपवस ठवन पररथन कल पहज. ह पसतक दवसचय कणतयह वळ वपरलय जऊ शकत परत आपण यदधतल पररथनमधय वयसत असणर असलयन आपणस म रतर 12 त 3 दरमयन पररथन करणयच सलल दत. जहवह रफच शकत आपलयल बर करल आण य पसतकचय मधयमतन आपलयल अशकतपण व आजरचय बधनतन मकत करल. आतत आपल परत मळव! शलम!