සඳ නර්තනය (රුධීරයේ බැඳීම පොත් අංක එක). Amy Blankenship

Ужасы и Мистика.

Скачать книгу
Читать онлайн

සඳ නර්තනය (රුධීරයේ බැඳීම පොත් අංක එක)


Год выпуска 0

isbn 9788835429500

Автор произведения Amy Blankenship

Жанр Ужасы и Мистика

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


එනවග ජවතය වශෂට වය. උසස වඩම සහදරයක, වදගත පමවතක සමග ගහණ ළමයකට බය හක හඳම රකයව සමග … නගරය වඩතම ජනපරය සමජ ශහ තබරමව බම පගනවනනයක වම. ඇග පමවත වසන සඳ නරතනයහ නටම ශව ක නමන කරයවක ගන ඇග හඳම මතරකගන ඇමතමක බන තර සමදම හඳන සදවය. ඩවන යන ජගවරවරයක බවට පතවය හක තරමක රළ මනසක සහ සඳ නරතනය හව හමකරවක. රත කස සහතව සමජ ශව නටමන සටන ආකරෂණය කහකර ගහනය දටවට ඔහග කය එහ අකෂයන ඉවතට නඹර වය. ඔවන වට ගඩනගණ වමපයර යදධයකත සමඟ ඩවන මම කනතව තමග බවට පත කරගනමට පරනද දන අතර… ඇයව බ ගනමට තම උපරම වරයය යද සටන කරය. එනවග ජවතය වශෂට වය. උසස වඩම සහදරයක, වදගත පමවතක සමග ගහණ ළමයකට බය හක හඳම රකයව සමග … නගරය වඩතම ජනපරය සමජ ශහ තබරමව බම පගනවනනයක වම. ඇග පමවත වසන සඳ නරතනයහ නටම ශව ක නමන කරයවක ගන ඇග හඳම මතරකගන ඇමතමක බන තර සමදම හඳන සදවය. ඔහව මණගස ඒ පබඳ වමසමට ඇය ගත තරණය මගන එදනද ඒකකර ජවතයට යටන සඟව ඇත භයනක අදභත කයක හඳනව දන සදවම දමයක ආරමභ කරය. මනසන හට ජගවරවරන බවට පරවරතනය වය හක කයක, සබ වමපයරවරන වථව සරසරන එසම කඩ වටණ දවදතයන අප අතර ඇවදමන සටන. ඩවන යන ජගවරවරයක බවට පතවය හක තරමක රළ මනසක සහ සඳ නරතනය හව හමකරවක. නරම හදවතකන සහ වද කමපන උපකරණයකන සනනදධව, රත කස සහතව සමජ ශව නටමන සටන ආකරෂණය කහකර ගහනය දටවට ඔහග කය එහ අකෂයන ඉවතට නඹර වය. ඔවන වට ගඩනගණ වමපයර යදධයකත සමඟ ඩවන මම කනතව තමග බවට පත කරගනමට පරනද දන අතර… ඇයව බ ගනමට තම උපරම වරයය යද සටන කරය. Translator: Roshan Perera