Народное творчество

Список книг автора Народное творчество


  Barbaros Xeyrəddin Paşa

  Народное творчество

  Osmanlı imperiyası Dəniz Donanmasının əfsanəvi Baş komandanı, Avropada Barbaros (Kürənsaqqal) adı ilə məşhur olan Xeyrəddin (Xızır) Paşanın (1478-1546) öz dilindən yazılmış və 1965-ci ilə qədər türk dilində nəşr edilməmiş xatirələri sizi türk hərb tarixinin zəngin səhifələrinə götürəcək, bu böyük şəxsiyyətin həyat və fəaliyyəti ilə tanış edəcəkdir.

  Qaçaq Nəbi

  Народное творчество

  Azərbaycanın xalq qəhramanı Qaçaq Nəbi daim haqqı-ədaləti qorumuş, haqlının yanında olmuş, ona görə də xalqımızın xatirəsində daim yaşamaqdadır. Sevilə-sevilə oxunan dastanın növbəti nəşrini oxuculara təqdim etməyə məmnunuq.

  Kitabi Dədə Qorqud

  Народное творчество

  Qədim turk eposunun növbəti nəşrini oxuculara təqdim etməkdən məmnunuq. “Kitabi-Dədə Qorqud” dilimizin, ədəbiyyatımızın, dastan yaradıcılığımızın, ümumiyyətlə mədəniyyətimizin tarixini öyrənməkdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Dastanın mətni iki variantda – orijinala tam uyğun və müasir-ləşdirilmiş şəkildə verilir.

  Русские народные сказки и былины

  Народное творчество

  Сборник самых известных народных сказок и былин Русские народные сказки и былины – неотъемлемая часть нашей культуры. В сборник вошли хорошо известные с детства сказки о животных, волшебные и бытовые русские народные сказки: «Лиса и журавль», «Кот, Петух и Лиса», «Зимовье зверей», «Царевна-лягушка», «Финист – ясный сокол», «Летучий корабль», «Семь Симеонов», «Каша из топора» и другие. В отличие от сказок, где и сюжет, и герои – вымысел, былины основаны на реальных событиях. Именно поэтому былины дают возможность погрузиться в необыкновенный поэтический мир древности. Былины (или как их раньше называли «старины») слагались в далёкие времена, а записывать их начали только в конце 18 века. В сборник вошли былины «Киевского цикла» – о князе Владимире, о богатырях – защитниках земли русской Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня и Алёша», «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы». А также – былины «Новгородского цикла». Их герои – торговые посадские люди: «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» и другие. ООО «Издательство АСТ»

  Старажытная беларуская літаратура

  Народное творчество

  Выданне ўключае творы старажытнай пісьменнасці (эпохі Сярэднявечча і Адраджэння, стылі барока, класіцызм, асветніцтва, рамантызм і рэалізм) і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы матэрыялаў. У асноўным гэта аповесці, летапісы, жыціі, паэмы і іншыя творы гуманістаў-асветнікаў (К. Тураўскага, Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Полацкага, В. Равінскага, К. Вераніцына і інш.), у якіх ярка выявіліся настроі і мары беларускага народа ў розныя гістарычныя часы. Можна прасачыць асаблівасці пераходу ад даўняй да новай літаратуры, ад дакументавання і каментавання да ўласна мастацкіх твораў. Літаратурна-мастацкае выданне для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца духоўным набыткам нацыі.

  Беларускі фальклор

  Народное творчество

  Выданне ўключае творы вуснай народнай творчасці і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы лепшых фальклорных матэрыялаў. Легенды, паданні, казкі, прыказкі і іншыя матэрыялы запісаны на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ—ХХ стст. вядомымі вучонымі-фалькларыстамі, этнографамі, мовазнаўцамі і літаратарамі (А.К. Сержпутоўскім, П.В. Шэйнам, Е.Р. Раманавым, К. Каганцом і інш.). Вусная народная творчасць дае яскравае ўяўленне пра светапогляд беларусаў, іх інтарэсы і звычаі. Гэта бяздонны скарб і неацэнная ўласнасць, якую народ павінен шанаваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне. Для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца беларускай вуснай народнай творчасцю, духоўным набыткам нацыі.

  Robin Hud

  Народное творчество

  Sərrast oxatan və mahir qılıncoynadan olan Robin Hudla bu kitabda ənənəvi obrazındadır – məzlumların müdafiəçisi, zalımların isə qənimidir.

  Məktəb lətifələri

  Народное творчество

  Bu toplunun qəhrəmanları məktəblilər olsa da, kitabdakı lətifələri oxuyan böyüklər, xüsusilə gənc valideynlər övladlarını daha yaxşı tanımaq, nəticədə onlarla daha düzgün münasibət qurmaq imkanı qazanacaqlar.

  Sufi hekayətləri

  Народное творчество

  Bu kitaba dünya xalqlarının pritçalarını, müxtəlif dini təlimləri, eləcə də lətifələri, Molla Nəsrəddin haqqında rəvayətləri sintez etməsi ilə məşhurlaşan yazıçı Entoni de Mellonun topladığı müdrik hekayətlər toplanıb.

  Кот-воркот, Котофей Котофеевич. Русские народные сказки / Мырау Батыр. Рус халык әкиятләре

  Народное творчество

  «Жили-были Кот, Дрозд да Петушок-золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да Дрозд ходят в лес дрова рубить, а Петушка одного оставляют…»