Народное творчество

Список книг автора Народное творчество


  Боги и герои

  Народное творчество

  Под одной обложкой этого богато иллюстрированного издания мы собрали самые яркие легенды о суровых скандинавских богах и благородных рыцарях-героях времён короля Артура. Они объединены духом приключений и сражений, отваги и мудрости. Легендарные скандинавские мифы познакомят читателей с волшебными мирами, населёнными гномами, драконами, великанами, и, конечно же, расскажут про величественных богов-асов: главного отца богов Одина, силача Тора, хитроумного Локи, совершенного и светлого Бальдура и многих других. А из героических и драматичных легенд средневековой Европы можно узнать о подвигах благородного и бесстрашного Парсифаля и его сына Лоэнгрина, несчастной судьбе красавицы Лорелеи. Все легенды представлены в лучших адаптированных для школьников пересказах от мастеров литературного слова Софьи Прокофьевой, Веры Марковой и Ирины Токмаковой и дополнены великолепными детализированными иллюстрациями Дениса Гордеева. Для среднего школьного возраста

  Петушок и бобовое зёрнышко

  Народное творчество

  Жили-были петушок и курочка. Петушок всё время торопился-торопился, не слушал наставлений курочки и попал в беду. Пришлось курочке его спасать. А если бы петушок всё делал не торопясь, то и спасать бы не пришлось. Прочитайте вместе с маленькими непоседами эту поучительную сказку, рассмотрите большие картинки и выполните задание от петушка и курочки.

  Земляника под снегом. Сказки японских островов

  Народное творчество

  Замечательные сказки, наполненные духом Японии, спешат влюбить в себя читателя! Захватывающие истории, наполненные магией и чудесами, погружают в мир фантастических существ и сказаний. Старинные предания собраны с островов Хонсю, Сикоку, Окинава, Танэгасима, Садо и Хатидзёдзима. Чарующие иллюстрации Геннадия Калиновского выполнены в традициях японского искусства. Поэтичный перевод Веры Марковой поможет погрузиться в атмосферу Страны восходящего солнца.

  Şəki lətifələri

  Народное творчество

  Bu kitabda Şəki şəhəri üçün xarakterik olan, mayası səmimi yumorla yoğrulmuş folklor örnəkləri toplanmışıdr. Burada dadlı-duzlu lətifələrlə, məzəli deyimlərlə, ayama-ləqəblərlə, hərəsi xırdaca bir tarix olan məhəllə və bulaq adlarıyla tanış olacaqsınız. Həm də görəcəksiniz ki, şəkililər istədiklərini necə alqışlayır, istəmədiklərini necə qarğayırlar.

  Azərbaycan xalq dastanları 1-ci hissə

  Народное творчество

  Azərbaycan el ədəbiyyatının ən maraqlı və rəngarəng mövzularla zəngin janrlarından biri dastanlardır. Dastanlarımızda millətin mənliyi, bənzərsizliyi, fəlsəfi və əxlaqi baxışları, dünya görüşü və dünya duyumu əksini tapır, davranışın ən incə psixoloji çalarları açılır, torpağın ətri və rəngləri, dağların əzəməti, meşələrin, çayların, bulaqların sərinliyi, çöllərin, düzlərin genişliyi canlandırır. Bu dastanlarda xalqın duyğu və düşüncələri, istək və arzuları bütün əlvan yönləriylə tərənnüm olunur. Genişyayılan bu xalq dastanlarımızda elin həyat və mübarizəsi tarixindən, keçmişin şirin və acı təcrübələrindən əldə olunmuş fikir və arzuları əksini tapır. Həmin fikirlərin daşıyıcıları olan dastan qəhrəmanları bir fərd olmaqdan çıxıb yurdun qəhrəmanlığı, gücü, zəkası və insaniyyət timsalına çevrilirlər. Azərbaycan xalq dastanları içərisində elələri var ki, qəhrəmanlıqla məhəbbətin birləşdirilməsi, uzlaşdırılması yolu ilə yaradılmışdır. “Əsli və Kərəm”, “Abbas və Gülgəz”, “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib” və s. dastanlar bu qəbildəndir. Qədim ənənəyə uyğun olaraq həkimanə-ustadnamələrlə başlayıb, duvaqqapmalarla bitən bu dastanların qəhrəmanları sevməyi bacardıqları kimi qılınc, qalxanla vuruşmağı da bacarırlar. Bununla belə hər nə qədər igid, qəhrəman olsalar da onlar əsasən öz sevgiləri – butaları uğrunda çarpışırlar. Ona görə də həmin dastanlar bir növ qəhrəmanlıq dastanları ilə məhəbbət dastanlarının hüdudunda dayanır, onların birindən digərinə keçid mərhələsi təsiri bağışlayır. Bu kitabda «„Şəhri və Mehri“», «„Mahmud və Ağcaquş“», «„Yaxşı və Aşıq“», «„Hüseyn və Reyhan dastanı“», «„Yəhya bəy və Dostu xanım“», «„Əsli Kərəm“», «„Qurbani“», ""Valeh Zərnigar "" dastanları yer almışdır.

  Богатырщина. Русские былины в пересказе Ильи Бояшова

  Народное творчество

  «Богатырщина» в пересказе Ильи Бояшова – русский эпос, выходящий за рамки школьной программы и привычных народных сказок! Знали ли вы, что на Руси было не три богатыря, а больше пятнадцати? А что у Змея Горыныча было целое семейство? В настоящих русских былинах все гораздо сложнее и интереснее, чем могут поведать привычные народные сказки. Богатырский цикл русских былин весьма велик и включает в себя множество сюжетов с разными ответвлениями и вариациями концовок в зависимости от времени, места и самих рассказчиков, которых были многие десятки. «Богатырщина» очерчивает контур русского народного эпоса, сохраняя его аутентичность и стиль, а мастерское исполнение Алексея Багдасарова превращает истории в настоящие старинные песни гусляра-сказителя. © Илья Бояшов, 2021 © ООО «Издательство К. Тублина», 2021 © ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2021 © А.Веселов, иллюстрации, оформление, 2021 Запись произведена Аудио Издательством ВИМБО ©&℗ ООО «Вимбо», 2022 Продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков

  Самые красивые корейские истории о любви

  Народное творчество

  Учебное пособие по домашнему чтению «Самые красивые корейские истории о любви» предназначено для тех, кто изучает корейский язык. Оно включает адаптированные народные сказки, исторические легенды и забавные истории («Ёни и Подыльип», «Девушка-улитка», «Жених-змей»). Это пособие продолжает серию учебных материалов, в основу которых положены произведения устного народного творчества. Каждый текст снабжен корейско-русским словарем, облегчающим чтение, вопросами и упражнениями для проверки понимания прочитанного и закрепления новых слов. Также прилагаются художественный перевод на русский язык и ключи к упражнениям. Тексты отобраны и адаптированы для начинающих изучать корейский язык ведущими преподавателями корейского языка и литературы ИСАА МГУ Чун Ин Сун и Ириной Львовной Касаткиной. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

  Легенды о Робин Гуде

  Народное творчество

  Легенды о Робин Гуде, настоящем народном герое средневековой Англии, собрал и пересказал переводчик и писатель Михаил Гершензон. Книга выходит с иллюстрациями Сергея Гаврилова, многократного лауреата премии «Образ книги». Для младшего и среднего школьного возраста. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

  Повесть про плута Ермошку

  Народное творчество

  «Жил в одной деревне мужик Ермолай – такой-то плут, хитрый, на всякие выдумки да каверзы мастер, что не сыщешь, кажись, на всем свете такого человека, кого бы он обмануть не смог. Очень не любили его односельцы, не иначе и в глаза звали как плутом Ермошкой. А он все вынюхивает, все хитрости мастерит, чтобы кого провести, как-нибудь нечестно поживиться: тем только и жил. Чтоб работать как следует, по-крестьянски, – к этому у него с малых лет привычки не было. Ну и жил кое-как, бедно: что легко добудет, то еще легче и прогуляет…»

  Torpağın nağılı

  Народное творчество

  “Azərbaycan nağılları” silsiləsində xalqımızın qədim dünyagörüşü, ümumiləşdirilmiş qəhrəman obrazları, ibrətamiz əhvalatlar, xeyirlə şərin əbədi-əzəli mübarizəsi və s. kimi mövzulara rast gələ bilərsiniz. Bu kitabda ""Torpağın nağılı"", ""Loğmanla şəyirdinin nağılı"", ""Yoxsul qocayla vəzirin nağılı"", ""Yaxşılığa yaxşılıq"" və ""Tacir oğlunun nağılı"" nağılları yer alıb.