Dr. Juan Moisés De La Serna

Список книг автора Dr. Juan Moisés De La Serna


  Bullizmi Kibernetik

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Bullizmi kibernetik është një formë moderne e bullizmit nga i cili mund të preket kushdo, por ai bëhet sidomos shqetësues kur të prekurit janë minorenët. Bullizmi kibernetik është një formë moderne e bullizmit nga i cili mund të preket kushdo, por ai bëhet sidomos shqetësues kur të prekurit janë minorenët. Kjo guidë e shkurtër u jep përgjigje pyetjeve më të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë temë diskutimi, përgjigje që ҫdo prind që ka fëmijë në moshë shkollore duhet t’i ketë mirë parasysh, si për shembull: ҫfarë është Bullizmi kibernetik? Si influencon ai në jetën e atij apo asaj që bëhet viktimë? A mund të parandalohet Bullizmi kibernetik? Dhe mbi të gjitha ҫfarë duhet bërë nëse fëmija jonë është viktimë e tij? Zbuloni të gjitha aspektet kyҫe të Bullizmit kibernetik, në sajë edhe të rezultateve nga kërkimet e fundit shkencore të kryera në këtë fushë të psikologjisë.

  Pensamientos En Verso

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Un día ya muy lejano este libro comencé verso a verso, día a día por fin hasta aquí llegué. Los versos son como flores que hay que cuidar crecer el sol y el agua ayuda a buen aroma tener. Pero que si no las cuidas se podrán estropear y luego, aunque lo intentes no lo puedes arreglar. Las rimas de esos versos no son fáciles de hacer unas veces son sencillas como ese anochecer. Un día ya muy lejano este libro comencé verso a verso, día a día por fin hasta aquí llegué. Los versos son como flores que hay que cuidar crecer el sol y el agua ayuda a buen aroma tener. Pero que si no las cuidas se podrán estropear y luego, aunque lo intentes no lo puedes arreglar. Las rimas de esos versos no son fáciles de hacer unas veces son sencillas como ese anochecer. Que llega sin esperarlo cuando el sol se está marchando y la luna poco a poco en el cielo va asomando. Otras veces no es así y por más que se espere ni un verso viene ya y la tarde así se muere. Como un día de tormenta cuando está luciendo el sol nadie espera que se marche pero él ya se marchó. En la vida hay momentos que se pueden disfrutar con unos versos preciosos que salen aun sin pensar. Mientras miras una estrella o esa agua del mar un niño o una flor todo te puede inspirar. Pero sin embargo hay otros en que es difícil decir lo que te inspira el paisaje y no puedes escribir. No salen si no te esfuerzas pues se niegan a salir dentro muy dentro se quedan solamente para ti. Pero si hasta aquí has llegado y no te has aburrido gracias te digo lector pues para ti esto ha sido. Quizás en otro momento nos volvamos a encontrar yo seguiré escribiendo deseo que vivas en paz.

  Alzheimerova Bolest – I

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Što je? Koji su njezini uzroci? Koje posljedice donose? Otkrijte sve ključeve Alzheimerove bolesti. Alzheimerova bolest je povećana s obzirom na broj slučajeva koji su pogođeni posljednjih godina, što je pak dovelo do pojave mnogih pitanja kada osoba ili član obitelji primi dijagnozu, kao što su: što je to Alzheimerova bolest? Kakvo je to podrijetlo? Postoji li liječenje? Kako se bolest razvija? Koje posljedice to uzrokuje u svakodnevnom životu? Koji su psihološki učinci na pacijenta? Možete li prevladati? Je li prenesena djeci? To otvara taljenje pitanja koja pokušavaju smiriti nesigurnost koja vodi do spoznaje da netko boluje od bolesti koja je ”zajednička” i proširena, a čiji je poznat samo najnoviji znanstveni napredak, zbog dobre dio složenosti tehničkog jezika koji se koristi, ali i zato što ti napredak obično dolaze samo stručnjacima kroz sastanke i konferencije u kojima se dijele ove vrste informacija.

  Болест На Алцхаймер – I

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Намери всички отговори относно болестта на Алцхаймер. Алцхаймер е болест, която се е увеличила по отношение на засегнатите от нея случаи през последните години, което от своя страна поражда много въпроси, когато някой познат или роднина получи подобна диагноза, като например: какво предствалява Алцхаймер? Какъв е произходът ѝ? Има ли лечение? Как протича заболяването? До какви промени води в ежедневния живот? Какво е психологичното отражение върху пациента? Може ли да се превъзмогне? Предава ли се на децата? Така се поражда един поток от въпроси, които се опитват да тушират несигурността предизвикана от информацията, че човек страда от едно все „по-обичайно“ и все по-разпространено заболяване, за което се знае нещо повече, едва от последните научни открития, отчасти поради сложността на използвания научен език, но и поради това, че тези открития достигат само до специалистите, участващи в заседания и конгреси, на които се споделя подобен вид информация. Цел: целта на електронната книга е да послужи като начална информация на хора, които самите те или човек от семейството им, са засегнати от болестта на Алцхаймер. Тази книга се опитва да представи в ясна форма резултатите на последните изследвания на болестта на Алцхаймер, които отговарят на три основни въпроса, както от гледната точка на самия пациент, така и от тази на семейството му, започвайки от най-важния: Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Целева група: – Здравни работници желаещи да задълбочат информацията относно тази диагноза и третирането на болестта на Алцхаймер. – Преподаватели желаещи да предложат една осъвременена информация относно болестта на Алцхаймер на студентите си. – Всеки, който е получил диагноза Алцхаймер и семейството му, за да знаят как да реагират спрямо това заболяване. Тема: По-нататък се определя всяка основна тема на това произведение: – Дефиниция на Алцхаймер: независимо от всичко, което е казано относно Алцхаймер, болестта остава за много от нас едно голямо неизвестно. – Причини за Алцхаймер: открий произходът на Алцхаймер, опознавайки болестта по-добре, за да я избегнеш. – Последиците при Алцхаймер: както за живота на човекът получил диагноза за болестта на Алцхаймер, така и за семейството му.

  Sëmundja E Alzheimerit I

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Çfarë është kjo sëmundje? Cilat janë shkaqet? Çfarë pasojash sjell? Zbuloji të gjithë çelësat e sëmundjes së Alzheimerit. Alzheimeri është një sëmundje që po shtohet përsa i përket numrit të rasteve të prekura gjatë viteve të fundit, dhe në këtë aspekt kanë lindur shumë pyetje në momentin kur një person apo një i afërm njihet me diagnozën, si për shembull: çfarë është Alzheimeri? Cili është shkaku? A ka një trajtim të tij? Si zhvillohet sëmundja? Çfarë pasojash sjell në jetën e përditshme? Cilat janë efektet psikologjike mbi pacientin? Hapet kështu një mori pyetjesh që tentojnë të ulin pasigurinë që shkaktohet kur arrin të marrësh vesh se vuan nga një sëmundje çdo herë e “më të hasur” dhe më të vështirë, për të cilën dihen tashmë edhe zhvillimet e fundit shkencore, dhe kjo pasiguri ndodh jo vetëm për shkak të një pjese të madhe të kompleksitetit të gjuhës teknike që përdoret, por edhe sepse këto zhvillime të fundit vijnë zakonisht tek specialistët nëpërmjet mbledhjeve dhe kongreseve ku shpërndahet një informacion i tillë. Objektivi: Objektivi i këtij libri elektronik është që të shërbejë si model fillestar për ata persona që vuajnë vetë ose kanë një të afërm në familjen e tyre që vuan nga sëmundja e ALZHEIMERIT. Ky libër ka për qëllim të prezantojë në formë sa më të qartë rezultatet e kërkimeve të fundit mbi sëmundjen e Alzheimerit, duke u dhënë përgjigje tre pyetjeve thelbësore, si nga këndvështrimi i pacientit ashtu edhe i familjarëve të tij, duke filluar nga më kryesorja: çfarë është Alzheimeri? Cilat janë shkaqet? Dhe çfarë pasojash sjell në jetën e pacientit dhe të afërmve të tij? Ky libër u adresohet: – Specialistëve të shëndetit që dëshirojnë të thellojnë diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjes së Alzheimerit. – Profesorëve që duan t’u ofrojnë studentëve të tyre një informacion të azhornuar mbi sëmundjen e Alzheimerit. – Kujtdo që është diagnostikuar me sëmundjen e Alzheimerit dhe të afërmve të tij/saj në mënyrë që t’i mësojë se si të veprojnë për t’i bërë ballë kësaj sëmundje. Çështjet Si më poshtë do të gjeni secilën nga çështjet thelbësore që trajtohen në këtë punim: – Përkufizimi i Alzheimerit: pavarësisht gjithë asaj që është dëgjuar të flitet për Alzheimerin, për shumë njerëz është akoma i panjohur. – Shkaqet e Alzheimerit: zbulo shkakun e Alzheimerit, duke e njohur më mirë me qëllim parandalimi. – Pasojat e Alzheimerit: si për jetën e personit që është diagnostikuar me sëmundjen e Alzheimerit, ashtu edhe për të afërmit e tij/saj.

  Cronobiología

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Sería bueno que todos pudiéramos regirnos por nuestro propio tempo, el cual nos marca el ritmo optimo a la hora de desempeñar cualquier actuacion, además, y como veremos a lo largo del libro, seguirlo va a proporcionar salud. Cada uno de nosotros somos seres únicos, por lo que sería conveniente que pudiéramos aprender a escuchar a nuestro propio organismo para saber cuál es el tempo por el que nos regimos para, con ello, ajustarnos a él, ya que es con el que nos encontraremos más tranquilos a la vez que podremos realizar nuestras tareas mejor. Desempeñar las actividades diarias de forma más acelerada a nuestro tempo, únicamente nos traerá estrés y con ello las enfermedades asociadas al mismo. De igual forma, el realizarlo por debajo de nuestro ritmo nos va a provocar desesperacion y aburrimiento. En este libro se abordará una temática, de gran importancia, tanto para nuestro auto-descubrimiento personal como para nuestras relaciones sociales, pues nos permitirá acercarnos a los otros con una nueva perspectiva enriquecedora.

  Cronobiologia

  Dr. Juan Moisés De La Serna

  Sarebbe bello se potessimo essere tutti governati dal nostro stesso tempo, che segna il ritmo ottimale durante la riproduzione di qualsiasi attività, e inoltre, come vedremo nel libro, seguirlo conferirà la salute. Ognuno di noi è un essere unico, quindi sarebbe conveniente poter imparare ad ascoltare l'organismo stesso per sapere quale è il tempo che governa ognuno di noi, con esso adattarsi ad esso, poiché è con questo che troveremo più calma per svolgere meglio i nostri compiti. Svolgere attività quotidiane più velocemente, porterà solo stress e con esso le malattie associate ad esso. Allo stesso modo, esibirsi al di sotto del ritmo provocherà disperazione e noia. Questo libro affronterà un argomento di grande importanza, sia per l'auto-scoperta personale che per le relazioni sociali, in quanto ci permetterà di avvicinarci agli altri con una nuova prospettiva di arricchimento.