Bibla E Investimit Në Kriptomonedhë. Alan T. Norman

Читать онлайн.
Название Bibla E Investimit Në Kriptomonedhë
Автор произведения Alan T. Norman
Жанр Управление, подбор персонала
Серия
Издательство Управление, подбор персонала
Год выпуска 0
isbn 9788835425304Скачать книгу

      Merrni librin tuaj falas Balenat Bitcoin

      (Gjejeni në fund të një libri)

      Të drejtat e autorit © 2017 nga Alan T. Norman.

      Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, shpërndahet, ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, përfshirë fotokopjimin, regjistrimin, ose metoda të tjera elektronike ose mekanike, ose me ndonjë sistem të ruajtjes dhe rikuperimit të informacionit pa lejen paraprake me shkrim të botuesit, përveç në rastin e citateve shumë të shkurtra të mishëruara në rishikime kritike dhe përdorime të caktuara jotregtare të lejuara nga ligji i të drejtës së autorit.

       Tabela E Përmbajtjes

       Pse Duhet Ta Lexoni Këtë Libër

       Kapitulli 1. Mitet Për Kriptomonedhën Dhe Rregullat Kryesore Të Tregut Të Kriptomonedhës

       Mitet e Kriptomonedhës

       Pse Duhet Të Hyni Tani në Botën E Biznesit Të Kriptomonedhës

       Caktimi i qëllimeve dhe identifikimi i rregullave kryesore të tregut

       Kapitulli 2. Parimet themelore të kriptomonedhës dhe Batmani i kohëve tona

       Përparësitë e kriptomonedhës

       Shpikësi i Bitcoin dhe pse ai është Batmani i kohërave tona

       Kapitulli 3. Bitcoin dhe verifikimi

       Si funksionon procesi verifikues

       Prova e Punës dhe pse është e rëndësishme

       Kapitulli 4. Bllokzinxhiri

       Si funksionon Bllokzinxhiri?

       KAPITULLI 5. Portofolet ose si të ruajmë të sigurtë Bitcoin

       Depoja e ftohtë dhe karta e debitit Bitcoin

       Kapitulli 6. Platforma Ethereum

       Krijimi dhe si funksionon

       Kontratat inteligjente

       Kapitulli 7. 10 Kriptomonedhat më të mira dhe ku t’i gjurmoni çmimet e tyre

       Kriptomonedhat më të mira

       Kapitulli 8. Shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave

       Si të regjistroheni në bursën e kriptomonedhave

       Kapitulli 9. Bursat digjitale të monedhave

       Ku mund të gjeni bursa të sigurta dhe të besueshme të monedhës digjitale?

       Kapitulli 10. Si të fitojmë kriptomonedha

       Rishitja e kriptomonedhës

       Bërja e investimeve afatgjata: një vështrim më në thellësi

       Tregtimi: Një shikim më në thellësi

       Verifikimi: Një shikim më në thellësi

       ICO

       Kapitulli 11. ICO-të

       ICO-të kundrejt IPO-ve

       Si të bëjmë dallimin mes ICO-ve premtuese dhe skemave piramidale

       Si të identifikoni ICO-të e mira

       Si të merrni pjesë në ICO

       Kapitulli 12. Tregtimi

       Vendosja e porosive në bursë

       Tregtimi me marzhe

       Tregtimi ditor dhe tregtimi me pozicione afatgjata

       Analizimi i Modeleve të Grafikut

       Kapitulli 13. Strategjitë e investimeve

       7 strategji të investimeve + 2 strategji të përkohshme

       Kapitulli 14. Menaxhimi i rrezikut dhe parave

       Kapitulli 15. Mendësia e investitorit dhe këshilla të dobishme

       Përfundim

       Rreth autorit

       Libri falas Balenat e Bitcoin