Qabusnamə. Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Qabusnamə


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8448-7-0

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Fars ədəbiyyatının qiymətli nümunələrindən olan “Qabusnamə” özünün məzmun rəngarəngliyinə görə geniş şöhrət qazanmışdır. Dünyanın bir çox xalqlarının dillərinə tərcümə edilmiş bu hikmət kitabı dövranın acısını-şirinini dadmış qoca atanın öz oğluna nəsihəti və vəsiyyətindən bəhs edir. Qabusnamə həyatın müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş 44 fəsildən ibarətdir. Allahın vəsfinə həsr olunmuş birinci fəsil və peyğəmbərlərin yaranmasına həsr edilmiş ikinci fəsil nəzərə alınmazsa, “Qabusnamə” başdan-ayağa həyati məsələləri öyrət-mək, yaşamaq qayda-qanunlarını təbliğ etmək arzusundan ibarətdir.