Dünya Xalqlarının Atalar Sözü. Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Dünya Xalqlarının Atalar Sözü


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8450-8-0

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Atalar sözləri insanların həyat tərzini və düşdüyü vəziyyətləri ifadə etmək baxımından ümumbəşəri, ayrı-ayrı xalqların həyat və məişətini əks etdirmək baxımından isə məxsusidir. Müxtəlif xalqların fərqli həyat şəraiti fərqli ifadə formalarına gətirir. Bəzi xalqların düşdüyü situasiyalar Azərbaycan oxucusuna tanış olmaya bilər. Hörmətli oxucu, diqqətinizə təqdim edilən kitab məhz bu baxımdan orijinal və maraqlı olacaqdır.