Quinze dies al desert americà. Alexis de Tocqueville

Документальная литература. Breviaris 

Скачать книгу
Читать онлайн

Quinze dies al desert americà


Год выпуска 0

isbn 9788491342069

Автор произведения Alexis de Tocqueville

Жанр Документальная литература

Серия Breviaris 

Издательство Bookwire


Els Estats Units que visiten Alexis de Tocqueville i el seu amic Gustave de Beaumont en 1831 són un territori que lluita per fer-se un espai propi enfront de les dues grans potències de l'època, França i Gran Bretanya, que hi tenen interessos. En aquell moment, amb una població de poc més de 13 milions d'habitants, però amb un fort creixement demogràfic, estava format només per 24 estats i era un país predominantment rural, i en contínua extensió cap a les costes de l'oceà Pacífic. L'obra de Tocqueville es pot resumir dient que és un estudi del poder. Més que no un teòric, tot i la seua capacitat per observar, copsar i resumir, el que ell és, per damunt de tot, s'avé amb el que podríem qualificar d'home polític en el seu vessant d'acció i praxi social. I de publicista. Haver estat el continuador lògic de Montesquieu ja li marca un cert camí.