Luigi Passarelli

Список книг автора Luigi Passarelli  Nevoľník

  Luigi Passarelli

  V blízkej povojnovej budúcnosti vstupuje nový plnoletý jedinec do programu Price, nového systému spoločnosti, ktorý je prístupný pre dospelé osoby. Chlapec stretne ženu, ktorá mu otvorí nové životné perspektívy. Program Price je systém riadenia spoločnosti založený na digitálnych kreditoch. Každý dospelý jedinec je vybavený mikročipom, na ktorý sa nabijú kredity v závislosti na účasti na sociálnom živote. Odmeňovanie hodnotných činností poskytuje pripísanie prémiových kreditov a to umožňuje užívať si život v súlade s vlastným profilom. Každá osoba s mikročipom je k dispozícii, aby prejavila vlastnú hodnotu v živote s cieľom prežiť a dosiahnuť správnu odmenu podľa svojej príslušnosti. Ivano sa v tejto panoráme nachádza v ťažkej a alternatívnej situácii s obmedzenými možnosťami voľby, je nútený účtovať s tými, ktorí stvorili kreditový systém a výšku odmeny za jednotlivé činnosti.

  El Esclavo

  Luigi Passarelli

  En un futuro próximo y de posguerra, un joven entra en el programa Price, la nueva gestión de la sociedad a la que se accede cuando uno es adulto. El joven encontrará a una chica que le mostrará nuevas perspectivas de vida. El programa Price es el sistema que gestiona la sociedad, basado en créditos digitales. Cada adulto posee un microchip en los que se cargan créditos dependiendo de la participación en la vida social del Estado. El reconocimiento de la actividad proporciona un premio de créditos que posibilita efectuar una vida adecuada a su perfil. Cada persona con un microchip está preparada para demostrar su valía en su vida con el fin de sobrevivir y obtener el premio. Ivano se encontrará en una difícil situación, en la que tendrá pocas posibilidades de elección y se verá obligado a arreglar cuentas con la persona encargada del sistema de créditos y el reconocimiento del valor de las propias acciones.