Charlene Bezos

Список книг автора Charlene Bezos  51 De Greșeli Legate De Bani De Evitat La Vârsta De Douăzeci De Ani.

  Charlene Bezos

  Această carte electronică vă oferă 51 de greșeli legate de bani pe care să le evitați la vârsta de 20 de ani pentru a obține libertatea financiară mai târziu în viață. Ca adult la douăzeci de ani, ai tendința să încerci să-ți prevezi viitorul financiar și, de asemenea, să înveți din greșelile tale din trecut pentru a încerca să creezi o zi de mâine mai bună. La douăzeci de ani, simți că viața de adult este încă nouă și palpitantă. Îți trec multe lucruri prin minte, cum ar fi cumpărarea unei mașini, a unei case și obținerea unui loc de muncă plătit. Toate aceste dorințe te fac să simți că ți-e predestinat să ai o viață bogată foarte curând. Este o perioadă atât de minunată! Dar, deși este distractiv să fii tânăr, la vârsta de douăzeci de ani îți poți modela sau distruge viitorul financiar. Trebuie să-ți folosești foarte bine timpul pentru a-ți maximiza potențialul, altfel riști să iei decizii costisitoare care pot avea un impact semnificativ asupra viitorului tău. Dacă ești pregătit să-ți construiești viitorul financiar ideal în mod corespunzător, acestea sunt cele 51 de greșeli legate de bani pe care trebuie să le eviți la vârsta de 20 de ani.1, Neeconomisirea pentru pensie: Când ai douăzeci de ani, pensionarea pare uneori foarte îndepărtată, ceea ce te face să o ignori. Cu toate acestea, neeconomisirea pentru pensie este printre cele mai frecvente și semnificative greșeli legate de bani pe care le poți comite. Avantajul de a economisi bani încă de la vârsta de douăzeci de ani este că mai ai foarte mult timp. Cu cât mai devreme începi să economisești, cu atât poți beneficia mai mult de ratele dobânzilor compuse. Pe lângă economiile tale, angajatorul îți poate oferi niște bani pentru a te ajuta să îți îndeplinești cu ușurință obiectivele de pensionare printr-un plan de economii pentru pensie sponsorizat de muncă. Contribuția unui angajator de doar 5% din valoarea salariului poate afecta semnificativ suma de bani pe care o vei avea la pensie. Dacă nu economisești pentru pensionare de la vârsta de douăzeci de ani, va trebui să lucrezi mult mai mult, în ciuda factorului de îmbătrânire și să contribui cu mai mulți bani pentru pensionare mai târziu, sau să nu reușești să te pensionezi. 2, Greșeala de a intra în datorii cu cardul de credit: Pentru orice tânăr de douăzeci de ani care câștigă mai puțin, poate fi extrem de tentant să cheltuiască o sumă mare și inutilă de bani de pe cardul de credit. E mai ușor pentru un tânăr de douăzeci de ani să plătească viitoarele cheltuieli cu cardul și să le achite mai târziu. Din păcate, mulți oameni din categoria de vârstă de douăzeci de ani nu își dau seama în ce măsură datoriile le pot afecta viața. Datoriile la cardul de credit pot duce cu timpul la dificultăți mari financiare. Prin urmare, ar trebui să înveți să respecți și să înțelegi datoriile pentru a minimiza greșelile legate de bani la vârsta de douăzeci de ani.

  51 Errori Finanziari Da Non Commettere A Vent’anni.

  Charlene Bezos

  Questo ebook ti spiega 51 errori finanziari che puoi evitare di commettere a vent'anni per raggiungere la libertà finanziaria più avanti nella vita. Da adulto a vent'anni, tendi a cercare di capire il tuo futuro finanziario ed di imparare dai tuoi errori passati per cercare di creare un domani migliore. Quando hai vent'anni, senti che l'età adulta è ancora nuova ed emozionante. Hai molte cose che ti passano per la testa, come comprare un'auto, prendere una casa e trovare un lavoro retribuito. Tutti questi desideri ti fanno sentire come se fossi destinato alla ricchezza molto presto. È un momento così meraviglioso! Ma, sebbene sia divertente essere giovani, i vent'anni possono plasmare o distruggere il tuo futuro finanziario. Devi fare buon uso del tuo tempo per massimizzare il tuo potenziale, altrimenti rischi di prendere decisioni costose che possono avere un impatto significativo sulla tua vita. Se sei pronto a costruire correttamente il tuo futuro finanziario ideale, questi sono i 51 errori finanziari da evitare a vent'anni. 1. Mancato risparmio per la pensione: quando hai vent'anni, la pensione a volte sembra molto lontana, facendotela trascurare. Tuttavia, il mancato risparmio per la pensione è tra gli errori monetari più frequenti e significativi che puoi commettere. Il vantaggio di risparmiare denaro a vent'anni è che hai ancora più tempo. Prima inizi a risparmiare, più puoi beneficiare dei tassi di interesse composti. Oltre ai tuoi risparmi, il tuo datore di lavoro potrebbe offrirti del denaro per facilitare i tuoi obiettivi di pensionamento attraverso un piano di risparmio pensionistico sponsorizzato dal lavoro. Il contributo di un datore di lavoro di solo il 5% dell'importo del tuo stipendio può avere un impatto significativo sulla quantità di denaro che avrai al momento del pensionamento. Non risparmiare per la pensione a vent'anni ti farà lavorare per molto tempo nonostante il fattore età, contribuire con più soldi per la pensione in seguito o non riuscire ad andare in pensione. 2. L'errore di indebitarsi con la carta di credito: per ogni ventenne che guadagna poco, spendere molti soldi inutilmente sulla sua carta di credito può essere estremamente allettante. Diventa facile per un ventenne mettere sulla sua carta spese finanziarie future da pagare in seguito. Sfortunatamente, molte persone nella fascia di età tra i vent'anni non si rendono conto della misura in cui il debito può influenzare le loro vite. Entrare nel debito della carta di credito può portare a difficoltà finanziarie estreme con il tempo. Pertanto, dovresti imparare a rispettare e comprendere il tuo credito per ridurre al minimo la possibilità di errori di gestione di denaro quando hai vent'anni.

  51 Erros Financeiros Para Não Cometer Na Faixa Dos 20

  Charlene Bezos

  Este e-book apresenta 51 erros financeiros para não cometer na faixa dos 20 anos, atingindo assim a liberdade financeira mais adiante. Como um adulto em seus 20 anos, você tende a tentar prever o seu futuro financeiro e também aprender com seus erros do passado para tentar criar um amanhã melhor. Na faixa dos seus vinte anos, você sente que a vida adulta ainda é nova e excitante. Há várias coisas borbulhando em sua mente, tais como comprar um carro, uma casa, e conseguir um emprego. Todos esses desejos te fazem se sentir como se estivesse prestes a conseguir riquezas muito em breve. É uma fase maravilhosa! Mas, embora seja divertido ser jovem, seus vinte anos podem moldar ou ao mesmo tempo destruir o seu futuro financeiro. Você deve fazer ótimo uso de seu tempo para maximizar seu potencial, ou então, você corre o risco de tomar decisões caras que podem impactar significativamente a sua vida mais adiante. Se você está pronto para construir o seu futuro financeiro corretamente, estes são 51 erros financeiros para não cometer na faixa dos 20 anos. 1, Não economizar para a aposentadoria: Quando você está nos seus 20 anos, a aposentadoria pode parecer bem distante, fazendo com que você se esqueça dela. No entanto, não economizar para a aposentadoria está entre os erros mais sérios e comuns que se pode cometer. A vantagem de economizar em seus vinte anos é que você ainda tem bastante tempo. Quanto mais cedo você começar a poupar, mais você pode se beneficiar de taxas de juros compostos. Além das suas economias, o seu empregador pode te oferecer algum benefício para te ajudar a alcançar suas metas mais rapidamente através de um plano de previdência. Uma contribuição mensal de apenas 5% do seu salário impacta significativamente o montante de dinheiro que você terá quando se aposentar. Não economizar para a aposentadoria em seus vinte anos fará com que você trabalhe por muito tempo e, apesar de envelhecer, terá que contribuir mais para a aposentadoria mais tarde, ou então simplesmente não irá se aposentar. 2. O Erro de Entrar em Dívidas de Cartão de Crédito: Para qualquer pessoa de 20 anos que ganha pouco, despesas desnecessárias em cartão de crédito podem ser tentadoras. Torna-se fácil parcelar compras na fatura de cartão para pagar mais tarde. Infelizmente, muitas pessoas na faixa dos 20 não percebem o quanto as dívidas podem afetar suas vidas. Se atolar em dívidas de cartão de crédito pode te colocar em apuros financeiros seríssimos ao longo do tempo. Portanto, você deve aprender a respeitar e a entender os seus limites de crédito para minimizar essas possibilidades.

  51 Errores Financieros Que Hay Que Evitar A Los Veinte Años.

  Charlene Bezos

  This e-book gives you 51 money mistakes you can avoid making in your twenties to achieve financial freedom later in life. As an adult in your twenties, you tend to try to figure out your life’s financial future and also learn from your past mistakes to try creating a better tomorrow. In your twenties, you feel that adulthood is still new and thrilling. You have many things transpiring in your mind, such as buying a car, getting a house, and getting a paying job. All these desires make you feel like you are destined for riches very soon. It is such a wonderful time! But, although it is fun to be young, your twenties can shape or destroy your financial future. You must make great use of your time to maximize your potential, or else, you risk making costly decisions that can significantly impact your life ahead. If you are ready to build your ideal financial future properly, these are the 51 money mistakes to avoid in your twenties. 1, Failure to save for retirement: When you are in your twenties, retirement sometimes feels very far away, making you overlook it. However, failure to save for retirement is among the most frequent and significant money mistakes that you can commit. The advantage of saving money in your twenties is that you still have more time. The earlier you begin saving, the more you can benefit from compound interest rates. Besides your savings, your employer may offer you some money to help facilitate your retirement objectives through a work-sponsored retirement savings plan. An employer's contribution of only 5% of your salary amount can significantly impact the amount of money you will have upon retiring. Failure to save for retirement in your twenties will make you work for so long despite the aging factor, contribute more money for retirement later, or fail to retire. 2, The Mistake of Going into Credit Card Debt: For any twenty-year-old who earns less, unnecessary spending of lots of money on his credit card can be extremely tempting. It becomes easy for a twenty-year-old to place future financial expenses on his card to pay later. Unfortunately, many people in the twenties age bracket don't realize the extent to which debt can affect their lives. Getting yourself into a credit card debt can lead to extreme financial difficulties with time. Therefore, you should learn to respect and understand your credit to minimize the possibility of money mistakes in your twenties.

  51 Erreurs D'Argent À Éviter Dans La Vingtaine

  Charlene Bezos

  Cet ebook vous donne 51 erreurs d’argent que vous pouvez éviter de faire dans votre vingtaine pour atteindre la liberté financière plus tard dans la vie. En tant qu’adulte dans la vingtaine, vous avez tendance à essayer de comprendre l’avenir financier de votre vie et aussi apprendre de vos erreurs passées pour essayer de créer un meilleur avenir. Dans votre vingtaine, vous sentez que l’âge adulte est encore nouveau et passionnant. Vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit, comme l’achat d’une voiture, l’achat d’une maison et l’obtention d’un emploi rémunéré. Tous ces désirs vous font sentir que vous êtes destinés à la richesse très bientôt. C’est un moment si merveilleux! Mais, bien qu’il soit amusant d’être jeune, votre vingtaine peut façonner ou détruire votre avenir financier. Vous devez faire grand usage de votre temps pour maximiser votre potentiel, sinon, vous risquez de prendre des décisions coûteuses qui peuvent avoir un impact significatif sur votre vie à venir. Si vous êtes prêt à construire votre avenir financier idéal correctement, ce sont les 51 erreurs d’argent à éviter dans votre vingtaine. 1, Ne pas épargner pour la retraite : Lorsque vous êtes dans la vingtaine, la retraite se sent parfois très loin, vous faisant oublier. Cependant, le défaut d’épargner pour la retraite est l’une des erreurs d’argent les plus fréquentes et les plus importantes que vous pouvez commettre. L’avantage d’économiser de l’argent dans votre vingtaine est que vous avez encore plus de temps. Plus vous commencez tôt à épargner, plus vous pouvez profiter des taux d’intérêt composés. En plus de votre épargne, votre employeur peut vous offrir de l’argent pour vous aider à atteindre vos objectifs de retraite grâce à un plan d’épargne-retraite parrainé par le travail. Une contribution de l’employeur de seulement 5 % de votre salaire peut avoir une incidence importante sur le montant d’argent que vous aurez à votre retraite. Si vous n’épargnez pas en vue de votre retraite dans la vingtaine, vous devrez travailler si longtemps malgré le vieillissement de la population, cotiser davantage pour la retraite plus tard ou ne pas prendre votre retraite. 2, L’erreur d’aller dans la dette de carte de crédit : Pour tout jeune de vingt ans qui gagne moins, dépenses inutiles de beaucoup d’argent sur sa carte de crédit peut être extrêmement tentant. Il devient facile pour un jeune de vingt ans de placer les dépenses futures sur sa carte pour payer plus tard. Malheureusement, de nombreuses personnes dans la vingtaine ne se rendent pas compte à quel point la dette peut affecter leur vie. Vous mettre dans une dette de carte de crédit peut conduire à des difficultés financières extrêmes avec le temps. Par conséquent, vous devez apprendre à respecter et comprendre votre crédit pour minimiser la possibilité d’erreurs d’argent dans votre vingtaine. Translator: Nesto