Дәүли Нәби

Список книг автора Дәүли Нәби    Яшеү белән үлем арасында

    Дәүли Нәби

    НӘби ДӘҮлинеҢ бу повесте автобиографик материалга ҺӘм Әсирлек турындагы шӘхси кичерешлӘргӘ нигезлӘнеп язылган. БҮгенге кӨндӘ дӘ актуальлеген югалтмаган ҺӘм популяр булган бу документаль ӘсӘр конкрет тормыш вакыйгалары ҖирлегендӘ фашизмныҢ антигуманистик йӨзен, ерткычлыгын фаш итҮе белӘн ӘҺӘмиятле.