Я. М. Тарас

Список книг автора Я. М. Тарас    Архітектура дерев’яних храмів українців Карпат: культурно-традиційний аспект

    Я. М. Тарас

    У монографії з архітектурно-етнологічного погляду на основі сучасних методологічних засад аналізується стоп’ятдесятилітній досвід історичного дослідження сакральної дерев’яної архітектури українців Карпат; висвітлюється ґенеза об’ємно-планувальних рішень, чинники, які вплинули на формування та розповсюдження певних типів; розкривається урбаністичний, ландшафтний та релігійний аспекти сакральної дерев’яної архітектури; визначено архітектурно-етнографічне районування, школи народної храмової архітектури, типи та групи церков; розглядаються споруди для дзвонів. Використано і введено в науковий обіг значний джерельний, фактологічний матеріал. Для архітекторів, етнографів, істориків, викладачів та студентів вузів, широкого загалу поціновувачів української культури та науки. This monograph based upon contemporary methodological principles presents architectural and ethnologic approaches in research work on 150-years-long experience of historical studies in wooden sacral architecture by Ukrainians of Carpathians; it throws light upon the origin of volumetric planning findings and factors that had influence on formation and spreading of certain types, it discloses some urban, landscape and religious aspects of wooden sacral architecture as well as defines architectural ethnographic regionalism and schools of folk temple architecture; it considers constructions for bells. Quite considerable amount of source factual materials used in monograph is being introduced in scientific circulation. The work might be of interest for architects, ethnographers, historians, university lecturers and students as good as wide audience of admirers of Ukrainian culture and science.