Әмирхан Фатих

Список книг автора Әмирхан Фатих


  Урталыкта

  Әмирхан Фатих

  ӘсӘр XX гасыр башындагы Россия империясендӘге ҺӘм татарлар арасындагы иҖтимагый-сӨяси халӘтне, татар яшьлӘренеҢ кҮмӘк рӘсемен, милли мӘдӘният мӘсьӘлӘлӘрен яшӘешнеҢ тӨрле

  Гарәфә кич төшемдә

  Әмирхан Фатих

  Фатих ӘмирханныӘ беренче хикӘялӘреннӘн. Бер шӘкертнеҢ гает алдыннан кҮргӘн тӨше турындагы хыялый хикӘясе.

  Татар кызы

  Әмирхан Фатих

  «Татар кызы» (1909) хикӘясендӘ, экзистенциализм ҺӘм экспрессионизм алымнарын оста кулланып, татар хатын-кызын ире кулындагы уенчыкка, Ә соҢыннан «тере мӘеткӘ» ӘверелҮдӘн, феодаль-патриархаль изелҮдӘн коткару проблемасы кҮтӘрелӘ. ФабуланыҢ – ӨзеклӘр, композициянеҢ схема рӘвешендӘ бирелҮе, героиняныҢ ЯшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ шартлы чигендӘ торуын кҮрсӘтӘ модернистик ӘдӘбиятныҢ тӨрле алымнарын куллану ысулы аша гомумилӘштерелӘ.

  Ул үксез бала шул

  Әмирхан Фатих

  Ятим Нури, гает көнне аның иске киемнәреннән көлгән малайлар образлары аша кеше хисләре белән уйнарга ярамаганлыгын аңлата, дуслык кадерен белү, башкаларның хәленә керү кебек сыйфатлар тәрбияли торган хикәя.

  Сәмигулла абзый

  Әмирхан Фатих

  Хуҗалыкта чәй-шикәр мәсьәләләре белән әвәрә килеп, үзенең төп эшләрен дә онытып җибәрә башлаган Сәмигулла абзый тормышы турындагы хикәя.

  Нәжип

  Әмирхан Фатих

  Ничек итеп башкалар өчен файдалы булырга? Тәртипсез Нәҗипнең, һәрдаим апалары яныннан куыла торган Нәҗипнең башкаларга кирәкле Нәҗипкә әйләнүе хакында.

  Ай өстендәге Зөһрә кыз

  Әмирхан Фатих

  Романтический рассказ Ф.Амирхана «Ай остенде Зухра кыз» («Девушка Зухра на Луне», 1913 г.)., создан на основе народных преданий, отражающий особенности национального мировосприятия.

  Габделбасыйр гыйшкы

  Әмирхан Фатих

  В рассказе Ф.Амирхана «Габдельбасыйр гыйшкы» («Любовь Габдельбасыра», 1914 г., прослеживаются элементы использования художественных приемов акмеизма.

  Кадерле минутлар

  Әмирхан Фатих

  Француз әдәбияты тәэсирендә язылган, берничә мәхәббәт тарихын берләштергән лирик-психологик хикәя.

  Хәят

  Әмирхан Фатих

  «Татар прозасы» сериясеннӘн дӨнья кҮргӘн унынчы китапта татар ӘдӘбияты классикасыныҢ кҮренекле ӘдиплӘреннӘн берсе Фатих ӘмирханныҢ (1886–1926) укучылар аеруча яратып укый торган ӘсӘрлӘре туплап бирелде. Җыентыкта шулай ук Г. ИбраҺимов исемендӘге Тел, ӘдӘбият ҺӘм сӘнгать институты галимнӘре ӘзерлӘп бастырган «ХӘят» повестеныҢ икенче кисӘге дӘ урын алды.