Зарубежная психология

Различные книги в жанре Зарубежная психология

Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching

Signe Vesso, PhD

Lühitutvustus
„Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching“ jagab lugejatele „tööriistu“, mis aitavad lihtsustada erinevatele olukordadele lahenduste leidmist ja eesmärkide saavutamist koostöös teistega. Raamat põhineb autori mitmekülgsel coachingu ja kovisioonigruppidega töötamise kogemusel. Kirjeldatud mudeleid on autor ise praktiseerinud ja teistele õpetanud töötades läbi hulga kirjandust ja uuringuid. Käsiraamatus on kirjeldatud 16 mudelit, mida järgides saate kolleegidega tõhusalt ja süsteemselt: lahendada aktuaalseid väljakutseid õppida õnnestumistest õppida minevikukogemustest püstitada eesmärke ja läbitöötada nende saavutamise teekond Neid mudeleid kasutades on lahenduste leidmine sujuv ja tõhus protsess, mis loob väärtust kõikidele osapooltele. Lisaks on raamatus näiteid ja nõuandeid, millega arvestada grupiprotsesside juhtimisel. Välja on toodud coachinguga seotud oskused – kohalolu, kuulamine, õppimise soodustamine, vastutuse võtmine, küsimuste esitamise kunst. Leiate siit nõuandeid, kuidas kovisioonigruppe käivitada. Raamatus kirjeldatud mudelid ja metoodikad on kasutatavad ka igapäevaselt erinevate olukordade lahendamiseks töös inimestega. Käsiraamatu sihtgrupp: Inimesed, kelle töö on seotud inimeste aitamisega ja/või keeruliste olukordadega Näiteks sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistid, õpetajad, psühholoogid, nõustajad, personalijuhid, koolitusjuhid, müügipersonal, teeninduspersonal jpt. 2) Juhid Juhid leiavad raamatust metoodikaid, mis võimaldavad välja tuua meeskonnas inimeste tarkust ja kogemusi ning leida üheskoos lahendusi. Saadud teadmisi saavad juhid rakendada nii koosolekutel kui vestlustel oma meeskonnaliikmetega.
TAGASISIDE KÄSIRAAMATULE
Väga vajalik teos, nii mugav, kõik eesti keeles ühtede kaante vahel! Ja milline küsimuste hulk! Kovisiooni juba natuke nuusutanud inimese unistus. Kovisiooni käsiraamat toob eesti keeles kätte erinevad juhtumite arutamise mudelid, avab kovisiooni kasutamise konteksti ja defineerib mõisteid. Võtan siit kaasa nii teadmise, mille poolest erinevad supervisoon ja kovisioon, kui ka arusaama, millisesse organisatsioonikultuuri kolleegidevaheline coaching sobib ja millisesse pigem mitte, ning konkreetsed ideed, kuidas seda inimeste arendamise süsteemi vajadusel organisatsioonis juurutada. Raamatut lugedes väärtustasin kõige rohkem võimalust mõelda kaasa Robert Diltsi mudelile, mille kohaselt on inimkäitumise mõjutamiseks kuus erineva „raskusastmega“ tasandit alates välise keskkonna muutmisest kuni olemise mõtte tajumiseni. Signe Vesso raamatus toodud rikkalikul isiklikul kogemusel põhinevad küsimused võimaldavad puudutada kõiki tasandeid ja liikuda läbi juhtumite arutamise nii lahenduse, teadlikkuse kui unistuste elluviimise poole. Maria Kütt Personaliosakonna peadirektor, Välisministeerium
Signe Vesso käsitleb siin raamatus kovisiooni kui arengumeetodit, millel on tohutu potentsiaal, sh mulle varem teadaolevatest kordades rohkem eri mudeleid erinevate juhtumite tarbeks. Raamat on ladusalt loetav, hästi struktureeritud ning väga praktiline, soovijatel on võimalik saada siit suurepärane kontsentraat paljudest erinevatest uurimustest ning praktikatest. Ei mingeid keerulisi erialasõnu – mõisteid, mille tähendust pigem aimad, kui tead. Rõhutatud on, et kovisiooni saab kasutada mitte ainult probleemidele lahenduse leidmise koostöömudelina, vaid ka tuleviku teemadele erinevate vaatenurkade leidmiseks, eesmärgistamiseks, tulemuste planeerimiseks ning õnnestumiste analüüsimiseks, jagamiseks. Ja eelkõige on see õppimise vahend, teekond iseenda arengus koostöös kolleegidega. Küsimused on võtmeks, mis avavad uksi, ja õnneks jagab raamatu autor lahkelt erinevate juhtumite mõistmiseks hulgaliselt abiküsimusi. Nii hea on lugeda otseseid näpunäiteid ning uurimustega kinnitatud praktiliselt kasutatavat teooriat. Seega tõesti käsiraamat. Tundsin, kuidas sain seda lugedes targemaks! See raamat oli mulle nagu lemmikaine, mille tahad ruttu selgeks saada. Raamat annab lisateadmisi ja kindlustunnet neile, kes on juba kovisioonigruppides osalenud, kuid seda on lihtne lugeda ka inimesel, kes pole kunagi kovisiooniga kokku puutunud. Kaire Parve Personalijuht, Ragn-Sells AS
Olen kovisiooniusku inimene ja siiralt õnnelik, et kaante vahele on saanud kovisiooni käsiraamat. Raamatus kõnetasid mind mõttearendused kovisioonimeetodi rakendamise vajadusest ja võimalustest organisatsioonides – kuidas seda meetodit eesmärgipäraselt rakendades arendada organisatsioonides väärtustavat, sisukat koostöökultuuri, andes igale organisatsiooni liikmele võimaluse selles protsessis kaasa rääkida, tuua lauale reaalsed probleemkohad ning pakkuda lahendusi arvamuste erisuse valguses. Käsiraamatu autori pikaajalise isikliku kogemuse, teaduslike artiklite ja arvukate koolitustel osalejate tagasiside analüüs on käsiraamatus esitatud struktureeritult, lugeja mõttemaailma rikastava lugemisena. Raamatust võtan kaasa igapäevaste arendustegevuste elluviimiseks märksõnad: mida, mis eesmärgil ja kuidas koos muudatusi ellu viia, väärtustav koostöö, turvaline õpikeskkond, usaldus, ühised kokkulepped, inimeste isiklik ja professionaalne areng, kohalolu, hinnangutevaba kuulamine, küsimuste mõjusus, võimalus iseennast ja teisi tundma õppida.
Merle Tammela Arendusjuht, Sisekaitseakadeemia, õppeosakond
Igas organisatsioonis tuleb ette olukordi, kus probleemi lahendamine tundub olevat väga keeruline ning üksi lahenduste leidmine tekitab meelehärmi ja stressi. Signe Vesso koostatud kovisiooni käsiraamat koosneb teaduspõhisest lähenemisest kovisioonile ja on esimene põhjalik eestikeelne käsiraamat, kus kogu oluline informatsioon, näited, selgitused ja arutelud on koondatud tervikuks. Käsiraamatu näol on tegemist väga hea ja ülevaatliku materjaliga kovisiooni kui meetodi kasutamisest, mis aitab kaasa kolleegidevahelisele koostööle organisatsioonis. Meetodi rakendamine aitab luua koostöiseid mustreid ja seeläbi saada paremaks, hoolivamaks ja võimestavaks kolleegiks. Urve Sellenberg Piirkonna juht, Innove SA, Rajaleidja
Kompaktne, lihtsalt loetav ja praktiline käsiraamat, mis tekitab eneseanalüüsi võimaluse nii tööalases kui isiklikus plaanis. Nõuanded, soovitused ja selgitused, mis raamatus esitatakse, tunduvad imelihtsad, kuid millegipärast ei mõtle me sellele igapäevaselt ning kaldume tegutsema nii, nagu me ei tahaks, et meiega tegutsetaks. Mudelite kirjeldused on väga hästi jälgitavad. Kovisioonimeetodid sobivad suurepäraselt iseenda, aga ka oma meeskonna ja kolleegide analüüsimiseks ning enesearendamise võimaluste avastamiseks. Kovisioon võiks sobida ka suurtesse organisatsioonidesse, kus on palju eksperte ja erialasid. Kovisioonigrupis osalemine võimaldaks üksteist mõista ja koos paremat teenust pakkuda, vähendada professionaalset isolatsiooni ja üksindust ning kujundada kaasavat toetavat organisatsioonikultuuri. Mulle isiklikult meeldis väga kuulamise osa. Sisemine ja välimine kuulamine ning sõnadetagune maailm – see on väga hästi kirjutatud peatükk, mis koos praktiliste näidetega keelekasutusest on juhtidele väga väärtuslik teave. Käsiraamatust võiks olla kasu juhtidele, et märgata oma tugevaid ja nõrku külgi ning ennast arendada. Veelgi olulisem on sarnaselt pakkuda arenguvõimalusi töötajatele, kolleegidele. Sageli piisab õigesti püstitatud küsimuste esitamisest või reflekteerimisest, kuid sellist „õpikut“ pole. Käsiraamatust leiab aga hulgaliselt küsimusi, mis aitaksid avastada ennast ja oma kolleege. Kuldar Kiho Koolitusjuht, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Raamat on väga praktiline ja erinevate mudelite kasutamine on konkreetsete sammudena üksikasjalikult lahti kirjutatud. Minu arvates on see raamat hea abivahend kõigile neile, kellel mõningane arusaam ja kogemus kovisiooniga juba olemas ja kes sooviksid omal käel kovisiooniprotsessi läbi viia või selles tõhusamalt osaleda. Raamat võiks olla nn kohustuslikuks kirjanduseks esmase koolituse läbinutele või koos mentoriga kovisioonigruppe juhtivatele inimestele. Kindlasti on kovisioon hea metoodika organisatsioonisiseselt inimeste arendamise ja õppimisvõime toetamise kultuuri edendamiseks ning erinevate valdkonnaspetsialistide omavahelise kogemuste vahetuse ja koostöö tõhustamiseks.
Riina Roosipuu Juhatuse esimees, Eesti Loto AS
Lugesin raamatu läbi ja tunnen, et olen saanud ühe väga olulise abivahendi enda töös. Olen kovisiooni n-ö baasmudelit (veidi varieerides) kasutanud mitme kovisioonigrupi puhul üle kolme aasta. Esmakordselt rakendasin kovisioonimeetodeid organisatsioonis konsultandi abiga ja koolitusega. Edasi aga olen toimetanud erinevatest olukordadest iseseisvalt õppides. Seejuures olen tihti tundnud puudust süsteemsest ja kõikehõlmavast materjalist, mille abil kovisiooni põhitõed taas läbi vaadata või saada inspiratsiooni erinevatest võimalustest kovisiooni läbiviimisel. Kovisiooni praktiseerides saad aru, et mõnes olukorras oleks vaja baasmudelile lisaks täiendavat mudelit, näiteks kuidas viia kovisiooni läbi edulugudest rääkimisel. Käesolevas raamatus on väga hea ülevaade ja selgitus, mis on kovisioon, millised on olulised tegurid kovisiooni edukaks rakendamiseks ning väga põhjalik valik erinevatest kovisioonimudelitest. Lisaks on see ka suurepärane juhtimise käsiraamat, sest sisaldab palju häid struktureeritud küsimuste näiteid, mida kasvõi igapäevases töös inimestega kasutada, et aidata neil oma eesmärkides, probleemsetes olukordades või tuleviku tegevustes selgusele jõuda ja edasi minna.
Minu jaoks saab see raamat kindlasti olema igapäevane töövahend. Lugemise käigus tekkis mitmeid mõtteid, kuidas saan siin toodud näiteid oma organisatsiooni arendamisel kasutada. Proovin kindlasti uusi mudeleid enda juhitud kovisioonigruppides.
Karin Veski Statistikaamet, personalijuht

Ettevõtte loov arendamine. Katkematu uuendamise DNA

Gary P. Pisano

Aina suuremaks paisuvat ettevõtet kipub ühel hetkel organisatsiooniline jäikus tabama ja nii jääbki algusaegade innovaatilisest särast vaid kahvatu vari järele: uuendused loovad sooda pinnase kasvuks, mis definitsiooni järgi tähendab suurenemist, muutes uuendamise nõnda veelgi raskemaks. Paradoksaalsel kombel paisub koos kasvuga ka vajadus uuendada, sest konkurents surub armutult peale: nad kas püüavad sind kopeerida või millegi veelgi võimsamaga pikali joosta. See on nagu koormustest, kus meedikud lisavad jooksulindile kiirust juurde nii pea, kui hakkad end piisavalt mugavalt tundma. Firmade tüüpiliseks „surma“ põhjuseks on võimetus pidada sammu uuendustega, millele nad ise on oma kõrghetkel hoo sisse lükanud. Saatuslikuks saanud „haigusteks“ on inerts ja bürokraatia, riskitaluvuse kadumine, hirm olemasolevate toodete kannibalismi ees, jäigalt juurdunud arendusprotsessid, vanadest ärimudelitest pimesi kinnihoidmine, liigne puudulike finantsmõõdikute usaldamine ja juhtimise lühinägelikkus. Hüpotees, et ka suuremad organisatsioonid võivad uuenduslikud olla, on pakkunud Gary P. Pisanole pikki aastaid rohkelt tegevust. Nii tema kui ka teiste teadlaste tööd on viinud järeldusele, et eduka uuendamise aluseks on strateegia, korralduslike süsteemide ja kultuuri kombinatsioon, mille loob õige juhtimine. „Ettevõtte loov arendamine“ uurib, kuidas organisatsioone teisiti kujundada ja juhtida, et nende uuenduste elluviimise võimekus ei väsiks.

Die Überfliegerin im Höhenrausch

Tiffany Jenkins

Das hautnahe Porträt einer Süchtigen und eine unfassbare Reise durch ein von Drogen bestimmtes Leben: TIFFANY JENKINS verleiht der Opioidkrise in den USA mit ihrer schonungslosen Offenheit ein zutiefst menschliches Gesicht.
Tiffany Jenkins hat es geschafft: Sie hat ihre Drogenabhängigkeit überwunden. Doch wie steinig dieser Weg für sie war – davon handelt ihr Memoir DIE ÜBERFLIEGERIN IM HÖHENRAUSCH.
In jungen Jahren, da glänzte sie noch als Musterschülerin – doch eines Tages rutschte sie in die Rauschgiftszene und wurde zum Junkie. So begann sie ein zerstörerisches Doppelleben, belog Menschen, die ihr nahestanden, und stahl sogar die Waffen ihres damaligen Freundes (von Beruf Polizist). Am Ende landete sie im Gefängnis. Als sie sich hier das Leben nehmen wollte, wurde sie im letzten Moment von Wärtern gerettet und begann hinter Gittern einen erfolgreichen Entzug.
Spannend und brillant geschrieben, voller Humor, ungeschönt ehrlich, sehr rau, sehr realistisch und auch sehr herzzerreißend: Jenkins nimmt kein Blatt vor den Mund. Am Ende durchbrach sie den Kreislauf von Drogenkonsum, Lügen und Kriminalität mit genau dieser Ehrlichkeit – sowie mit dem heilsamen und unbedingten Glauben an sich selbst. Eine echte Empfehlung für alle Fans von Orange is the New Black. Dieses Buch lässt Sie tief in das intensive, schockierende Leben einer Süchtigen eintauchen.

Psychische Gewalt

Shannon Thomas

Wie Sie versteckten Missbrauch heilen und zurück ins Leben finden

Psychischer Missbrauch findet sich überall. Er hinterlässt keine blauen Flecken oder Knochenbrüche, ist aber genauso erschütternd wie physische Gewalt. Die angesehene Therapeutin SHANNON THOMAS klärt in ihrem internationalen Bestseller PSYCHISCHE GEWALT über die zugrunde liegenden, meist versteckten Mechanismen auf und macht sie für die Leser durch authentische Patientengeschichten aus ihrer eigenen Praxis greifbar.
Im Zentrum des Buchs stehen die sechs Stufen der Heilung:
VERZWEIFLUNG Genaue Bestimmung der Emotionen AUFKLÄRUNG Das Erkennen der üblichen Täter-Methoden ERWACHEN Genesung für möglich halten GRENZEN Endgültige Loslösung aus der traumatischen Bindung ERNEUERUNG Wiederherstellung positiver Lebensereignisse und materieller Grundbedürfnisse STABILISIERUNG Aufbau von gesunden Beziehungen und Abwehr toxischer Personen
Dieser Heilungsplan, mit dem Shannon Thomas bereits zahlreiche Betroffene zurück ins Leben führen konnte, hat bei Therapeuten und Medizinern weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Das ausführliche Tagebuch zur Selbstreflexion gibt eine klare Anleitung für alle, die nach den traumatischen Erfahrungen psychischer Gewalt nach seelischer Heilung suchen.
Mitfühlend und gut recherchiert, ein Muss für jeden, der von psychischem Missbrauch geheilt werden möchte. Der warme, dialogorientierte Schreibstil und die Berufserfahrung der Autorin bilden zusammen die perfekte Einheit zur Heilung.
Jackson MacKenzie, Bestseller-Autor von Whole again

Üheksa valet töö kohta. Iseseisva mõtlemisega juhi teekond tegelikkusse

Marcus Buckingham, Ashley Goodall

Organisatsioonid on oma loomult keerulised ja nii sunnibki juhtide tugev instinkt lihtsust ning korda taga ajama. Just sellepärast räägitaksegi, et organisatsiooni kultuur on ühtne, plaanidest tuleb kinni pidada, töö peab olema korraldatud ette antud eesmärkide järgi, inimestest tuleb kujundada mitmekülgsed töötajad ning meil kõigil tuleb üksteise tööle hinnanguid anda, sest vaid nii vastame kõige täpsemalt juhtimise, tõhususe ja potentsiaali ettemääratud mudelitele. Need tavad on sedavõrd juurdunud, et pole lihtne näha, mida need sügavalt ekslikud süsteemid, protsessid ja tööriistad endaga kaasa toovad. Koos moodustavad need õigustuse peaaegu kõigele, mis meiega tööl toimub – kuidas meid ametisse valitakse, mille järgi hinnatakse, kuidas koolitatakse, mismoodi tasustatakse, edutatakse ja vallandatakse. Lähemal vaatlusel selgub aga, et sellel kõigel pole põrmugi alust. Neid võiks nimetada valearvamusteks või müütideks, millest üheksa kõige levinumat on selles raamatus kirjas. Esimesed kolm peatükki küsivad, miks organisatsiooni kultuuri, plaane ja eesmärke nii otsustavalt peale surutakse, ning kuidas jõuda niikaugele, et me end ise rohkem kokku võtaksime. Järgnevad peatükid tegelevad inimloomuse ja sellega, kuidas nii end kui ka teisi kõige paremini arendada. Kaheksas peatükk uurib, miks seatakse eeskujuks tasakaalu, et seejärel juhita tähelepanu sootuks teistsugusele pürgimist väärt sihile. Viimane peatükk aitab aga mõista, miks juhtimisoskust nii kõrgelt hinnatakse, ning näitab, mis paneb meid tegelikult teistele järgnema ja jäägitult nende visioonidele pühenduma.