Амирхан Еники

Список книг автора Амирхан Еники


  Әсәрләр. 3 том

  Амирхан Еники

  Татар әдәбияты классигы, Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасының Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Әмирхан Еники «Әсәрләр»енең бу томында әдипнең «Соңгы китап» дигән автобиографик романы һәм төрле елларда язылган публицистик мәкаләләре, истәлекләре урын алды.

  Әсәрләр. 2 том

  Амирхан Еники

  Татар әдәбияты классигы, Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасының Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Әмирхан Еники «Әсәрләр»енең бу томында әдипнең 1962–1975 елларда язылган повестьлары урын алды.

  Әсәрләр. 1 том

  Амирхан Еники

  Татар әдәбияты классигы, Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасының Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Әмирхан Еники «Әсәрләр»енең бу томында әдипнең хикәяләре һәм 1951–1957 елларда язылган повестьлары урын алды.

  Матурлык

  Амирхан Еники

  Татар әдәбияты классигы, Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең әлеге җыентыгына милли әдәбиятның Алтын фондына кергән хикәяләре, повестьлары тупланды.

  Кем җырлады?

  Амирхан Еники

  Әмирхан Еники “Кем Җырлады” хикӘясендӘ сугыш кҮренешлӘрен тҮгел, Ә сугышныҢ яшьлӘр язмышын челперӘмӘ китерҮүе хакында сӨйли. Автор шушы ӘсӘрендӘ яшьлӘр арасындагы мӘхӘббӘтнеҢ дӘ никадӘр кӨчле икӘнен кҮрсӘтӘ. ЛӘкин сугыш фаҖигасе аннан да кӨчлерӘк ҺӘм котылгысыз.

  Хикәяләр

  Амирхан Еники

  Ә.Еникине хикӘялӘр остасы дип атыйлар.. КҮренекле шагыйрь Илдар Юзеев аны «КҮҢел карурманнарыныҢ тургае», дип атады. АныҢ иҖаты башка язучылар иҖатыннан нык аерылып тора. ХикӘялӘрдӘ тӨрле темалар кҮтӘрелӘ, ҺӘр тема тӨрле образлар аша ачыла, Әмма аларныҢ ҺӘрберсендӘ матурлык, ярату, кешелӘр арасындагы мӨнӘсӘбӘтлӘр, Әхлакый сыйфатлар сурӘтлӘнӘ.

  Гөләндәм туташ хатирәсе

  Амирхан Еники

  Любовному эпизоду из жизни композитора С.Сайдашева посвящен роман «Гуляндам туташ хатиресе» («Воспоминания Гуляндам-туташ», 1977 г.; русский перевод «Гуляндам», 1978 г.).

  Матурлык

  Амирхан Еники

  Татар ӘдӘбияты классигы, ТатарстанныҢ халык язучысы Әмирхан ЕникинеҢ Әлеге Җыентыгына милли ӘдӘбиятныҢ Алтын фондына кергӘн хикӘялӘре, повестьлары тупланды.

  Повести и рассказы

  Амирхан Еники

  В книгу вошли избранные произведения выдающегося татарского писателя Амирхана Еники в переводе на русский язык.