Owen Jones

Список книг автора Owen Jones


  కోపాన్ని నిగ్రహించుకోవడం

  Owen Jones

  మత్తం ప్రపంచ జనాభాల కపం భయంకరమైన రటుత పరుగుతందని చాలా మంది నమ్ముతారు. వివిధ కారణాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి, వాటిల కన్ని: టలివిజన్ మరియు చిత్రాలల హింస; ప్రాసస్ చసిన ఆహారంల రసాయనాలు మరియు ఇ-సంఖ్యలు; పంటలపై మందులు చల్లడం; విమానం నుండి జరిప కమికల్-ట్రయల్స్; మద్యం మరియు పదార్థ దుర్వినియగం; స్వీయ నియంత్రణల తగ్గుదల; దవునిపై నమ్మకం తగ్గడం; సాంప్రదాయ అధికార ప్రతినిధుల పట్ల గరవం లకపవడం మరియు మరన్న. మత్తం ప్రపంచ జనాభాల కపం భయంకరమైన రటుత పరుగుతందని చాలా మంది నమ్ముతారు. వివిధ కారణాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి, వాటిల కన్ని: టలివిజన్ మరియు చిత్రాలల హింస; ప్రాసస్ చసిన ఆహారంల రసాయనాలు మరియు ఇ-సంఖ్యలు; పంటలపై మందులు చల్లడం; విమానం నుండి జరిప కమికల్-ట్రయల్స్; మద్యం మరియు పదార్థ దుర్వినియగం; స్వీయ నియంత్రణల తగ్గుదల; దవునిపై నమ్మకం తగ్గడం; సాంప్రదాయ అధికార ప్రతినిధుల పట్ల గరవం లకపవడం మరియు మరన్న. కపం నిగ్రహించుకన పద్ధతుల యక్క అనువర్తనం తరచుగా అవసరమయ్య భావద్వగ ప్రకపాలపై లతైన అవగాహన పందడానికి కపం మరియు దూకుడును నిశితంగా పరిశీలించడం విలువైనది. కపానికి నిరాశ ప్రధాన కారణం. అయిత, రాత్రికి రాత్ర నిరాశ అనది ఏర్పడదు; బదులుగా, అంతర్లీన సమస్యలు బయటపడినప్పుడు నిరాశ సంభవిస్తుంది. అందువల్ల, నిరాశ అనది లతైన, నమ్మకం లని భావం లదా అవసరాలు మరియు కరికలు తీరనప్పుడు లదా పరిష్కరించబడని మనవదనలు లదా విశ్వాసం లకపవడం మరియు అసంతప్తి నుండి ఉత్పన్నమవుతుంది. ఈ చిన్న పుస్తకం ఈ సమస్యలను క్లుప్తంగా పరిశీలిస్తుంది. కపం గురించి ఆందళన చందుతున్నవారికి మరింత సహాయం ఎలా పందాల చూపించడమ దీని ముఖ్య ఉద్దశ్యం. కథనాలను కనుగలుదారుడి సంత ప్రచురణలల కూడా ఉపయగించవచ్చు.

  Behandeling Van Acne

  Owen Jones

  Miljoenen mensen over de hele wereld worden door acne geplaagd. De meesten onder hen zijn jong en emotioneel nog niet sterk genoeg om zich te wapenen tegen de schaamte en soms zelfs het schuldgevoel of de afkeer, tot aan pesten toe, die maar al te vaak met een uitbraak van acne gepaard gaan. De informatie in dit boek zal je helpen om met acne om te gaan. Miljoenen mensen over de hele wereld worden door acne geplaagd. De meesten onder hen zijn jong en emotioneel nog niet sterk genoeg om zich te wapenen tegen de schaamte en soms zelfs het schuldgevoel of de afkeer, tot aan pesten toe, die maar al te vaak met een uitbraak van acne gepaard gaan. Nog erger is dat de littekens in het gezicht een trieste herinnering zijn aan een uitbraak van acne of een ernstige vorm ervan in het verleden. Ze zijn onverdraaglijk, omdat ze permanent aanwezig lijken te zijn en ze niet bepaald flatteren. Dit boek wil de acnelijder de best mogelijke verdediging tegen deze potentieel levensverwoestende aandoening bieden: kennis, de informatie die nodig is om acne te vermijden, ermee om te gaan en ervan af te raken.

  Misforståelsen

  Owen Jones

  Megan er en psykisk tenåring som ikke kan finne noen som kan hjelpe henne med å forstå kreftene sine…ingen som lever kan gjøre det. Beskrivelse av Misforståelsen. “Misforståelsen” er en novelle om en ung jentes voksende forståelse av at hun er i stand til å gjøre å forstå ting som ingen i hennes familie kan. Noen av skolekameratene hennes sier dem også har slike evner. Jentas navn er Megan, hun er tolv år gammel i denne første boka. Megan har to problemer som synes vanskelig å takle. Det første er at moren er redd for datterens latente evner, slik at hun motarbeider henne stadig vekk. Det andre er at det er vanskelig å finne en lærer som kan hjelpe henne med å utvikle sine overnaturlige, psykiske krefter. Hun forsøker å snakke med sin mor om dette men hun blir avfeid hver gang så hun gir nærmest opp å få henne til å forstå. Hun tenker det er best å ikke fortelle noe til sin far om dette da hennes mor ikke er på hennes side i dette. Megan føler at det er et uttalt bånd mellom henne og hennes mor, kanskje er det båndet som eksisterer mellom alle mødre og døtre, men kanskje er nettopp dette mellom dem mye dypere, men hvem kan si noe om dette da Megan nesten ikke kjenner seg selv. Det hun vet er at det ser ut som moren ikke ser ut til å bry seg, Megan er snart tenåringsjente og har sine bekymringer og spørsmål. Hun tenker må gi moren mere tid til å komme over frykten for det paranormale. Hun kan vente, og hun kan holde ut det forferdelige overgrepet som hun blir utsatt for i all hemmelighet uten at faren hennes vet noe som helst om dette. ‘’Misforståelsen’’ er den første av så langt tjuetre korte noveller i denne serien i håpet på å finne noen som skjønner hvordan hun best kan fortsette med sin overnaturlige, åndelige og psykiske utvikling. Hun må læres hvordan hun kan bruke dette på riktig måte og til riktig formål. Megan er ei snill og god jente og det ser ut til at hun kan bruke sine krefter riktig men det er vanskelig alltid å gjøre det riktig. Disse historiene vil appellere til alle som har interesse for psykiske krefter, det overnaturlige og psykiske krefter og mellom ti og hundre år gamle.

  ЗАПРЕЩЕННЫЕ

  Owen Jones

  Хэнг Ли внезапно начинает чувствовать себя очень странно, поэтому он звонит, чтобы увидеть местного шамана, который оказывается его тетей. Она проводит несколько анализов и решает, что у Хэнга нет крови, но как он расскажет своей семье и что они будут с этим делать? Хенг Ли – пастух коз в отдаленных горах к северо-востоку от Чианграя на севере Таиланда, очень близко к границе с Лаосом. Это сплоченное сообщество, в котором все знают друг друга. Внезапно Хэнг заболел, но не настолько, чтобы он не мог вывести коз, пока однажды ему не пришлось пойти к местному шаману, потому что он начал терять сознание. Поблизости нет врачей, и Шаман был достаточно хорош для большинства людей на протяжении веков. Шаман берет несколько образцов и приходит к выводу, что почки Хэнга перестали функционировать и жить осталось мало времени. Идет битва за спасение жизни Хэнга, но действуют и другие силы. Что станет с Хэнгом, его семьей и остальной частью сообщества, если он последует совету шамана?

  Anger Management

  Owen Jones

  Many people believe that anger in the population of the world as a whole is increasing at an alarming rate. There are various reasons proposed, some of which are: violence on the television and in films; chemicals and E-numbers in processed food; crop spraying; chem-trails from aircraft; alcohol and substance abuse; a decrease in self-control; reduced belief in God; lack of respect for traditional authority figures, and many others. Many people believe that anger in the population of the world as a whole is increasing at an alarming rate. There are various reasons proposed, some of which are: violence on the television and in films; chemicals and E-numbers in processed food; crop spraying; chem-trails from aircraft; alcohol and substance abuse; a decrease in self-control; reduced belief in God; lack of respect for traditional authority figures, and many others. It is worth taking a close look at anger and aggression in order to gain a deeper understanding of the emotional outbursts that often require the application of anger management techniques. Frustration is a major cause of anger. However, frustration does not occur over night; rather, frustration occurs when underlying issues come to the surface. Therefore, frustration is a deep, unrelieved sense or state of lack of confidence and dissatisfaction, arising from unsettled grievances or and unsatisfied needs and desires. This short book takes a brief look at these issues. It's main purpose is to show those concerned about anger how to seek further help. The articles may be used in the purchaser's own publications too.

  Управление Гневом

  Owen Jones

  Многие считают, что население планеты в целом все больше подвержено гневу. Причины этого называют различные, к примеру: насилие в телепрограммах и фильмах; химикаты и пищевые добавки в продуктах; удобрения; выбросы самолетов; употребление алкоголя и наркотиков; ослабление самоконтроля; потеря веры в Бога; отсутствие уважения к традиционным авторитетам и многое другое. Чтобы лучше понять причины эмоциональных вспышек, для предотвращения которых и нужны техники управления гневом, необходимо тщательно изучить гнев и агрессию. Основная причина гнева – фрустрация. Однако, фрустрация овладевает человеком не беспричинно, а вследствие глубоко лежащих проблем. Следовательно, фрустрация – это застарелое чувство нерешительности и неудовлетворенности, возникающее в результате невыполненных потребностей или невысказанных обид. Эта короткая книга вкратце рассказывает об этих проблемах. Ее основная цель – рассказать тем, кого беспокоят вспышки гнева, где искать помощи. Статьи из данной книги могут быть использованы в публикациях покупателя.

  La Gestione Della Rabbia

  Owen Jones

  Molte persone credono che la rabbia nella popolazione mondiale stia crescendo con un ritmo allarmante. Ci sono vari motivi proposti per spiegarlo, tra i quali: la violenza in televisione e nei film; additivi chimici nei cibi processati; uso dei pesticidi; scie chimiche degli aerei; abuso di alcool e di altre sostanza; un calo dell'autocontrollo; diminuzione della credenza in Dio; mancanza di rispetto per le tradizionali figure autoritarie, e molte altre. Vale la pena dare un'occhiata più da vicino alla rabbia e all'aggressività per avere una comprensione più approfondita dei problemi emotivi che spesso richiede l'applicazione delle tecniche di gestione della rabbia. La frustrazione è la principale causa della rabbia. Tuttavia, la frustrazione non capita di punto in bianco; la frustrazione, invece, avviene quando problemi sotterranei escono in superficie. Inoltre la frustrazione è un profondo e ininterrotto senso o stato di mancanza di fiducia e di insoddisfazione che nasce da torti irrisolti o da bisogni e desideri insoddisfatti. Questo piccolo libro dà una breve occhiata a questi problemi. Il suo scopo principale è di mostrare a coloro preoccupati dalla rabbia come cercare ulteriore aiuto. Gli articoli qui presenti possono essere usati dall'acquirente per le sue pubblicazioni.

  Come Allevare Le Carpe Koi

  Owen Jones

  Il contenuto di questo ebook sui laghetti da giardino per carpe Koi e i temi correlati è suddiviso in diciotto capitoli che vi aiuteranno a scegliere un posto per il vostro laghetto, ad allestirlo e a mantenerlo tutto l’anno, nonché a prendervi cura dei vostri preziosi pesci durante le varie stagioni, persino in condizioni climatiche particolarmente avverse. Potrebbe inoltre aiutarvi a intraprendere una nuova carriera. Il contenuto di questo ebook sui laghetti da giardino per carpe Koi e i temi correlati è suddiviso in diciotto capitoli che vi aiuteranno a scegliere un posto per il vostro laghetto, ad allestirlo e a mantenerlo tutto l’anno, nonché a prendervi cura dei vostri preziosi pesci durante le varie stagioni, persino in condizioni climatiche particolarmente avverse. Potrebbe inoltre aiutarvi a intraprendere una nuova carriera. Il minimo che può fare è risparmiarvi centinaia di consigli professionali. Come bonus aggiuntivo, vi concedo il permesso di utilizzare i contenuti sul vostro sito web o sui vostri blog e newsletter, anche se è meglio riscriverli prima a parole vostre. Potete anche dividere il libro e rivendere gli articoli, ma l'unico diritto che non avete è quello di rivendere o regalare il libro così come vi è stato consegnato.

  Trattare L'Acne

  Owen Jones

  L’acne è un flagello per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La maggior parte di esse sono giovani e non emotivamente preparate ad affrontare l’imbarazzo, addirittura il senso colpa e la vergogna, e spesso anche il bullismo, che troppo spesso seguono la comparsa dell’acne. Le informazioni contenute in questo manuale ti aiuteranno a gestire l’acne. L’acne è un flagello per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La maggior parte di esse sono giovani e non emotivamente preparate ad affrontare l’imbarazzo, addirittura il senso colpa e la vergogna, e di solito anche il bullismo, che troppo spesso seguono la comparsa dell’acne. Ancora peggiori, sono le cicatrici sul viso, uno spiacevole e continuo promemoria per chi in passato ha sofferto di eruzioni cutanee da acne o anche di episodi intensi di acne. Sono insostenibili, a causa della loro permanenza apparente e del loro aspetto non piacevole. Questo manuale fornisce al soggetto acneico la miglior difesa possibile contro questa condizione che apparentemente potrebbe rovinargli la vita, ovvero la conoscenza – le informazioni necessarie per evitare, gestire e liberarsi dell’acne.